Hapet Thirrja Publike për Organizatat e Shoqërisë Civile për dorëzimin e projekt propozimeve - Programi ReLOaD2

Hapet Thirrja Publike për Organizatat e Shoqërisë Civile për dorëzimin e projekt propozimeve - Programi ReLOaD2

BASHKIA KORÇË NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE FINANCUAR NGA BASHKIA KORÇË ME ASISTENCËN TEKNIKE TË ROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2 (ReLOaD2)

Bashkia Korçë vlerëson punën e Organizatave të Shoqërisë Civile në mbështetje të arritjes së Prioriteteve të Bashkisë dhe e konsideron të rëndësishëm bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe konkret me këto organizata për realizimin e objektivave programorë të saj.

Prandaj, Bashkia Korçë shpall thirrjen publike për paraqitjen e Projekt Propozimeve nga organizatat e Shoqërisë Civile me fonde të financuara nga buxheti i Bashkisë i Vitit 2022. Pas eksperiencës së fituar gjatë zbatimit me sukses të metodologjisë LOD dhe sipas memorandumit të mirëkuptimit të lidhur mes Bashkisë Korçë dhe Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD), në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), Bashkia garanton një proces të hapur dhe transparent aplikimi dhe vlerësimi të projekt propozimeve. Për sa më sipër, Bashkia Korçë fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me prioritetet dhe objektivat zhvillimore të Bashkisë, si më poshtë:

Prioriteti 1:

Hartimi i Planit të Veprimit për zhvillimin e turizmit natyror dhe të aventurës përmes zhvillimit të produkteve të reja në turizëm si edhe përmirësimi i cilësisë së tyre.

Prioriteti 2: Rritja e vlerës së shtuar dhe e impaktit të turizmit në ekonomi dhe punësim. Shuma maksimale e fondeve për projektet e miratuara do të jetë:

Shuma Maksimale: 2.000.000 lekë

Bashkia Korçë rezervon të drejtën të mos i alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt duhet të zgjasë 6 muaj. Projektet e përzgjedhura do të zbatohen në periudhën nga muaji Korrik 2022 – Dhjetor 2022

PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht në përputhje me ligjin “Për Organizatat Jo-fitimrurëse” në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informacion të hollësishëm rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikantë (Shtojca 6), pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

DOKUMENTACIONI:

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Korçë mund të tërhiqet nga 08 /06 /2022, pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën [email protected], ku duhet të citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht në adresën:

Bashkia Korçë Lagja Nr.12, Blv. “Shën Gjergji”, Nr. 12 Korçë

Të gjitha informacionet e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet edhe në website zyrtare të Bashkisë Korçë: www.bashkiakorce.gov.al

SESIONET INFORMUESE (ditët e hapura për më shumë informacion)

Lidhur me këtë thirrje, për OShC-të e interesuara për të aplikuar në këtë thirrje do të mbahen Sesione informuese në Bashkinë Korçë me datën 21/06/2022 në orën 11:00, Kati 2-të në Bashki. Më shumë informacione për këtë aktivitet do të jepen së shpejti nga Bashkia Korçë nëpërmjet website/mediave sociale. Pyetje rreth kësaj thirrje mund të behën përmes adresës [email protected]

Pyetjet mund të dërgohen deri më 20/06/2022, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim brenda 5 ditëve pune që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet do t’u dërgohen gjithashtu të gjithë aplikantëve të mundshëm.

DORËZIMI I APLIKIMEVE: 

Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në tre (3) kopje fizike dhe një kopje elektronike (USB), të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 15:00, në adresat në vijim: Bashkia Korçë Lagja Nr.12, Blv. “Shën Gjergji”, Nr. 12 Korçë

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 30 /06 / 2022, ora 15:00. Aplikimet e dorëzuara në bashki pas këtij afati do të merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. Të gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditëve nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë, në tabelën e njoftimeve të bashkisë Korçë

SHTOJCA 6 Udhezues per aplikantet.pdf

SHKARKO PAKETËN E APLIKIMIT:

SHTOJCA 7 Projekt Propozimi.pdf

SHTOJCA 8 Buxheti.pdf

SHTOJCA 9 Korniza logjike.pdf

SHTOJCA 10 Plani i aktiviteteve dhe dukshmerise.pdf

SHTOJCA 11 Formulari i identifikimit administrativ.pdf

SHTOJCA 12 Formulari i identifikimit financiar.pdf

SHTOJCA 13 Deklarata per plotesimin e kritereve.pdf

SHTOJCA 14 Lista e kontrollit.pdf

Shtojca A. Deklarata e Partneritetit.pdf

Shtojca B. Deklarata e shmangies se konflikitit te interesit.pdf

Shtojca C. Objektivat e zhvillimit te qendrueshem.pdf

 

back