Takim me drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve

Takim me drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve

Gjatë një bisede konsultative, me drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve z.Artur Kala dhe me përgjegjës të pyjeve në Bashkinë Korçë. Problematikat që u diskutuan:

-Niveli i ngritjes së strukturave përgjegjëse për menaxhimin e pyjeve.

-Masat e marra për prerjet dhe dëmtimet e paligjshme në pyje.

-Masat për mbrojtjen nga zjarret, për mbajtjen nën kontroll të dëmtuesve dhe sëmundjeve, si edhe ndotjeve në fondin pyjor që administron.

-Procedurat që lidhen me furnizimin e komunitetit dhe të enteve me dru zjarri.

-Kontrolli dhe monitorimi i subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fondin pyjor dhe i akteve ligjore në fuqi për heqjen nga fondi pyjor.

-Përdorimi i të ardhurave të krijuara nga sektori pyjor pranë bashkisë.

-Problematikat që lidhen me mirëmbajtjen e regjistrit të fondit pyjor, kullosor dhe ngritja e përdorimi i sistemit të informacionit në pyje (ALFIS).

Në fund të takimit u adresuan disa çështje të cilat do të përmirësojnë më tej cilësinë e administrimit të fondit pyjor.

back