Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë dhe/ose në Fakultetin e Drejtësisë

Kategoria e pagës IV.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

·         1 (një) Specialist i  logjistikës në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore kategoria IV.a.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

-          Juli Qose

 

A-    Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 08.06.2022, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

 

 

                                                                                                  KRYETARI I BASHKISË

                                                                                                       Sotiraq Filo

back