Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”,

në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë dhe/ose në Fakultetin e Drejtësisë

Kategoria e pagës IV.a

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

·         1 (një) Specialist i  logjistikës në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore kategoria IV.a.

 

Pozicioni  më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE:  29.05.2022

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 03.06.2022

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

·         Përgjigjet për administrimin dhe mirëmbajtjen e ambjenteve të punës, paisjeve teknike dhe autoveturave, për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme të punës për të gjithë punonjësit.

·         Në fillim të çdo viti dhe në mënyrë periodike përgatit kërkesat për komisionin e blerjeve të vogla, që lidhen me bazën e nevojshme materiale për mirëmbajtjen ose riparimin e godinës, të printerave, të fotokopjeve, të fakseve, të sistemit ngrohës, të automjeteve, të sistemit të ndriçimit dhe të paisjeve kancelarike.

·         Administron dhe kujdeset per sistemin e tallonit elektronik

·         çdo fund muaji nxjerr raportin nga sistemi elektronik për çdo mjet  duke e krahasuar me fletët e udhëtimit   që paraqesin shoferat.

·          Bën kontrollin teknik të autoveturave në një servis ose në disa servise të specializuara sipas tipit të tyre dhe mban aktin e konstatimit për çdo automjet.

·         Në rastet e aksidenteve që mund të pësojnë automjetet e institucionit, brenda 36 orëve njoftohet me gojë dhe me shkrim shoqëria e sigurimeve dhe i dërgohet proces-verbali i Inspektoriatit të Qarkullimit Rrugor bashkë me fotografitë e mjetit të dëmtuar.

·         Merr pjesë në komisionin e përcaktimit të akt-difektimeve te automjeteve dhe komisionin e përcaktimit te normativave të karburantit për 100 km, etj.

·         Kontrollon magazinën për rregullin dhe ruajtjen e materialeve nga dëmtimet e ndryshme dhe sistemimin e tyre, propozon dhe merr masa për përmirësimin e gjëndjes. Kontrollon dhe urdhëron hyrjet-daljet e mallrave në magazinë.

·         Organizon dhe ndjek në vazhdimësi funksionin e ruatjes së Institucionit nëpërmjet shërbimit të rojeve dhe përgjigjet për gatishmërinë e tyre.

·         Organizon dhe menaxhon shperndarjen e detyrave për  personelin mbështetës (shoferë, pastrues , korrierë).

 

1.      LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

1.1  KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a.       Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;

b.       Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c.       Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

d.      Të zotërojnë nivelin minimal të diplomës “Bachelor”, në një nga degët e Fakultetit  të Ekonomisë dhe/ose në Fakultetin e Drejtësisë.

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

a-       Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta

b-       Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c-       Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-      Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e-       Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f-        Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g-       Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h-       Aktin e emërimit në shërbimin civil;

i-         Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.

j-         Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​29.05.2022.

 

1.3  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 31.05.2022, njësia e burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të institucionit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

1.4 . FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

·         Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

·         Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;

·         Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;

·         Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;

·         Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;

·         Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

1.5  . MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar. Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a-      Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b-      Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c-      Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

1.6  DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në faqen zyrtare të internetit te Bashkisë Korçë dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

2. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 31.05.2022.

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

a-      Të jetë shtetas shqiptar;

b-      Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c-      Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

d-     Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

e-      Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

f-       Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

g-       Të zotërojnë nivelin minimal të diplomës “Bachelor” në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë dhe/ose në Fakultetin e Drejtësisë.

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a-    Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta

b-   Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c-    Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-   Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e-    Letër motivimi;

f-    Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g-   Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

h-   Certifikatë e  përbërjes familjare;

i-        Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm

j-        Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

k-   Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës ​03.06.2022.

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 13.06.2022, Bashkia Korçë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Korçë, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

·         Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

·         Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;

·         Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;

·         Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;

·         Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;

·         Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a-      Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;

b-       Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c-      Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a-      Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;

b-      Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;

c-      Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë;

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Korçë dhe në “Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit”  për fazat e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive: ­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak, ­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi; Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data  13.06.2022.

back