Njoftim

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

 NË KATEGORINË E MESËM DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e mesëm drejtuese, për pozicionin:

 

 • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Kujdesit Social, kategoria II.b.

 

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes ne detyre dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil.

 Për të gjitha  procedurat (lëvizje paralele, ngritjen në detyrë dhe pranim nga jashtë  shërbimit civil) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE: 07.03.2022

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË: 12.03.2022

Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NGA JASHTË : 12.03.2022

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

 

 • Përgjigjet për shërbimet e strehimit, çështjeve sociale, mirërritjes së fëmijëve     dhe shërbimit të gjëndjes civile, që ofron Bashkia ndaj komunitetit;
 • Drejtimin,organizimi dhe koordinimi e punës për përmbushjen e të gjitha detyrave;
 • Të mundësojë një partner të sigurt dhe serioz (Bashkinë) për të gjitha shoqatat dhe institucionet nëpërmjet bashkëpunimit me projekte të përbashkta;
 • Përpunimi i të dhënave të Rajoneve Administrative  për grupet në nevojë dhe bashkëpunimi me shoqatat e interesuara për gjetjen e zgjidhjeve për problemet e konstatuara;
 • Kontrolli dhe ndjekja e të gjithë relacioneve që dërgohen në Këshillin Bashkiak;
 • Është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës dhë projekteve sociale;
 • Bashkëpunon me Institucione të tjerë jashtë Bashkisë si dhe me Drejtori brënda saj për përmbushjen e detyrave të përcaktuara në ligj;
 • Identifikon burime materiale dhe njerëzore në komunitet për të gjetur mënyra bashëpunimi për t’i ardhur në ndihmë grupeve në nevojë të qytetit;
 • Bën përpjekje për të krijuar lidhje dhe shkëmbyer eksperiencën me shërbimet sociale në bashkitë e vendeve të tjera;
 • Kërkon respektimin e  disiplinës formale  në  punë, shfrytëzimin  e  kohës  së  punës, si  dhe  evidenton  nëpërmjet  listprezencës mujore zbatimin e saj;
 • Mbi bazën e realizimit të detyrave sipas pozicioneve të punës që  kanë nëpunësit në     vartësi,në mënyrë periodike dhe në fund të vitit plotëson formularin për treguesit e përformancës për çdo punonjës.

 

 1. LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

 1.  KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;
 •  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor”.
 • Të ketë minimalisht 5-vjet eksperiencë pune në menaxhim dhe drejtim kryesisht në fushën e politikave sociale.
 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​07.03.2022.

 

 1. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 09.03.2022, njësia e burimeve njerezore në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçëdhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëveqë plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhedatën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçmedo të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

 1. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligji nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;
 • Ligji nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;
 • Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar;
 •  Ligji nr. 121/2016, "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republiken e Shqipërisë";
 • L igji nr. 10 221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”;
 • Ligji 57/2019 “Për asistencen sociale në Republiken e Shqipërisë”;
 • Ligjin 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”;
 • Ligjin 9669 “ Për Dhunen në familje”;
 • Ligjin nr. 9970 datë 27.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” ;
 • Ligji 93 dt.24.07.2014 “Për personat me aftësi të kufizuar”;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

 1. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën,sidhe për vlerësimet e rezultateve individale në punë.Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

 • Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

 1. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria e Burimeve Njerezore do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut. Të gjithëkandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrëelektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2. NGRITJA NË DETYRË  DHE PRANIMI NGA JASHTË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Vetëm në rast se nga pozicioni i cituar në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ky pozicion është  vakant, ky pozicion  është i  vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 09.03.2022.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë si dhe kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PRANIMIT NGA JASHTË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët në procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë  janë:

Për nëpunësit civilë:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar.

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vertetuar me një dokument nga institucioni);

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” ose “Shumë mirë”;

ç- Niveli i diplomës duhet të jetë “Master Shkencor”.

 

Kandidatët nga jashtë shërbimi civil duhet të plotësojnë kriteret:

a-Kriteret e përgjithshme të pranimit në shërbimin civil;

b-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”.

c-Të ketë eksperiencë pune minimalisht 5 vjet në menaxhim dhe drejtim kryesisht në fushën e politikave sociale.

 

 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët (nëpunës civilë) duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i aplikantit në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta;
 • Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Aktin e emërimit në shërbimin civil;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka mase displinore ne fuqi;
 •  Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj.
 • Letër motivimi
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

 

Kandidatët (Jashtë Shërbimit Civil) duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Jetëshkrim i aplikantit;

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 • Letër motivimi
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë duhet të bëhet brenda dates 12.03.2022.

 

 1. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 22.03.2022 , Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë dhe stendat e informimit të publikut, listën ekandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dheintervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kërkesat e posaçmedo të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMIDHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim për njohuritë mbi:

 

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligji nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;
 • Ligji nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;
 • Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar;
 •  Ligji nr. 121/2016, "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republiken e Shqipërisë";
 • L igji nr. 10 221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”;
 • Ligji 57/2019 “Për asistencen sociale në Republiken e Shqipërisë”;
 • Ligjin 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”;
 • Ligjin 9669 “ Për Dhunen në familje”;
 • Ligjin nr. 9970 datë 27.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” ;
 • Ligji 93 dt.24.07.2014 “Për personat me aftësi të kufizuar”;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

 1. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë

e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të

lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

 1. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë në kategorine e ulët drejtuese dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil do të marrin informacion në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për fazat e mëtejshme të procedures së ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese ose pranimit nga jashtë,­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak si dhe për­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi. Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data 22.03.2022.

 

back