Njoftim

Korçë më 21.01.2022

 

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

                 Kryetarit të Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo  

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo,  se ditën e Enjte, datë 27 Janar 2022, ora 1300  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:          

 

                                                                                                                                                

 

1-      PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS .

 

2-      PËR MIRATIMIN E PROÇESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KALUARA. (Dërguar në e-mail)

 

3-      MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA 6% E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE  DHE  NGA FONDI I  BUXHETIT VENDOR, PËR PERIUDHËN  1 – 31 DHJETOR 2021.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

4-      PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR FAMILJET NË NEVOJË QË DO TË TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE, ME 6% NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE PËR VITIN 2022.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

5-      PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR FAMILJET NË NEVOJË QË DO TË TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE NGA FONDI I BUXHETIT VENDOR PËR VITIN 2022.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

6-      PËR RISHQYRTIMIN E VKB NR. 147, DATË 22.12.2021 "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT VJETOR 2022 TË BASHKISË KORÇË".

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe dhe (Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku, z.Ermir Petriti.

 

7-      PËR VLERËSIMET DHE PARASHIKIMET AFATMESME TË TË ARDHURAVE.

 

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

8-      PËR Një ndryshim në vendimin nr 137 datë 25.11.2021 për “NIVELIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE, ADMINISTRIMIN E TYRE NË BASHKINË E KORÇËS SI DHE PENALITETET PËR SHKELJET APO KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE PËR VITIN 2022”.

 

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 

9-      PËR MIRATIMIN NË PARIM TË DHËNIES NË PËRDORIM TË SIPËRFAQEVE TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR.

 

(Komisioni i Bujqësisë, Pyjeve, Menaxhimit të Ujërave, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Biodiversitetit) z.Emiljano Muharem, z.Tomi Pikuli, z.Bertil Cipi, znj.Enduela Fataj, znj.Adela Larti dhe (Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku, z.Ermir Petriti.

 

10-  PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E SKEMËS TË SHPËRBLIMEVE TË EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR PËR AUDITIMIN LIGJOR TË PASQYRAVE FINANCIARE PËR VITIN 2021 TË QENDRA SPORTIVE KORÇË SH.A.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 

11-   PËR MIRATIMIN E TRAJTIMIT USHQIMOR DHE DIETAVE PËR EKIPIN E PARË DHE AKADEMINË "SKËNDERBEU" PËR VITIN 2022.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 

12-  KËRKESA –ANKESA TË QYTETARËVE.

13-  PIKA TË NDRYSHME.

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Mërkurë,  datë 26.01.2022, ora 1300  .

Komisionet të zhvillojnë mbledhjet në sallën e Këshillit Bashkiak.

Kryetari i Këshillit Bashkiak

                                                                                                                      Erjon NEXHIPI

back