Programi IPARD II, Thirrja IV

 Programi IPARD II, Thirrja IV

Fermerë , biznese, banorë të Bashkisë Korçë:

  • Nësë keni një shtëpi të vjetër dhe një ide të re biznesi, aplikoni tani për të ngritur bujtinën tuaj.
  • Në këto bujtina jemi të vetëdijshëm që tek ju nuk do të mungojnë elementë tradicionalë, mikëpritja dhe ushqimi bio.
  • Ju që keni një zanat, një eksperiencë, një dhunti, apo një dëshirë, ndiqni udhëzimet në faqen zyrtare azhbr.gov.al, duke plotësuar anekset e plan biznesit dhe aplikoni.

Për informacione të mëtejshme kontaktoni me specialistë të bujqësisë dhe turizmit pranë Bashkisë Korçë apo Njësive Administrative.

  • Turizmi Rural është kthyer tashmë në një lokomotivë në rritjen e mirëqënies në zonat rurale.

Programi IPARD II Thirrja IV - Masa 7: “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit” me fokus të veçantë në sektorët:

  • Turizmi rural dhe i Natyrës.
  • Punimet e artizanatit dhe industria e manifakturës.

Buxheti total 5.2 milion EURO.

Nën Masën 7 totali i shpenzimeve të pranueshme për ndihmën e kërkuar do të jetë në kufijtë minimal dhe maksimal si:

  • Shuma minimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 10,000 EURO.
  • Shuma maksimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 400,000 EURO.

Dorëzimi i aplikimeve fillon nga data 10 Janar 2022 deri në datën 25 Shkurt 2022. Afati i fundit i pranimit të aplikimeve do të jetë data 25 Shkurt 2022, ora 16:30.

https://bujqesia.gov.al/programi-ipard-ii-thirrja-iv.../

 

 

 

 

 

back