Njoftim

Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr.137, datë 25.11.2021 “Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe kundërvajtjet administrative për vitin 2022” janë përjashtuar nga pagesa e tarifave vendore familjare kategoritë si më poshtë:

  • Familjet kryefamiljari i të cilave përfiton ndihmë ekonomike.
  • Familjet kryefamiljari i të cilave përfiton vetëm pension pleqërie/pension social kur familja përbëhet vetëm nga 1 pensionist.

Përsa më sipër si dhe për identifikim më të saktë të këtyre kategorive, Bashkia Korçë ju njofton se duhet të dorëzoni pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore një fotokopje të kartës së identitetit dhe faturës së furnizimit me ujë të pijshëm.

Të gjithë familjarët të cilët nuk kanë përditësuar të dhënat në faturën e furnizimit me ujë të pijshëm janë të lutur të paraqiten pranë sporteleve të U.K.KO për të kryer plotësimet e nevojshme.

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

 

back