Njoftim

          R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

          KËSHILLI I BASHKISË

       KORÇË

 

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo,  se ditën e Mërkurë, datë 22 Dhjetor 2021, ora 1300  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:          

 

 1. PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS .

 

 1. PËR MIRATIMIN E PROÇESVERBALIT TË MBLEDHJES SË KALUAR.

 

 1. MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA 6% E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE  DHE  NGA FONDI I  BUXHETIT VENDOR, PËR PERIUDHËN  1 – 30 NËNTOR 2021.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

 1. MBI DHËNIEN E SHPËRBLIMIT PËR FAMILJET NË NEVOJË QË TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE, NGA FONDI I BUXHETIT VENDOR, PËR MUAJIN DHJETOR 2021.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

 1. PËR RISHQYRTIM/SHFUQIZIM TË VKB NR. 135, DATË 25.11.2021, "PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE Z.DHIMITËR DOLANI DHE ZNJ.VASILIKA DOLANI PËR DËMET E SHKAKTUARA NGA RËNIA E ZJARRIT NË BANESËN E TYRE".

(Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit) znj.Edlira Mitre, z.Julian Kodra, z.Ermir Petriti, znj.Majlinda Like, z.Dejvi Hoxha dhe (Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË NDIHMËS FINANCIARE PËR Z.ROBERT BREGU, SË CILIT I ËSHTË DËMTUAR BANESA NGA RËNIA E ZJARRIT.

(Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit) znj.Edlira Mitre, z.Julian Kodra, z.Ermir Petriti, znj.Majlinda Like, z.Dejvi Hoxha dhe (Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR PËRDORIMIN E SHTESËS SË FONDIT SIPAS AKTIT NORMATIV NR. 34, DATË 3.12.2021 TË MFE, PËR SHLYERJEN E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË PUNONJËSVE E TË PERSONAVE TË TJERË TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR NË INSTITUCIONIN E BASHKISË DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË PËR VITIN 2022.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. MBI MIRATIMIN E BUXHETIT VJETOR 2022 TË BASHKISË KORÇË.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. MBI MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2022-2024 PËRFUNDIMTAR.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025 DHE TË BUXHETIT VJETOR 2023 BASHKIA KORÇË.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra, z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR. 136, DATË 25.11.2021 " PËR MIRATIMIN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022 NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE ( Relacioni dhe P/Vendimi do të shpërndahen në formë shkresore, ndërkohë listat emërore të nxënësve do të jenë vetëm me e-mail.)

(Komisioni i Arsimit, Sporteve dhe Çlodhjes) z.Ervin Rota, z.Joan Deli, znj.Edlira Mitre, znj.Danjela Nasto, znj.Majlinda Duni dhe (Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare ) z. Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË PROCEDURAVE TË HEQJES NGA FONDI PYJOR PËR SIPËRFAQEN PYJORE, E CILA DO T'IU NËNSHTROHET PROCEDURAVE TË HEQJES NGA FONDI PYJOR.

(Komisioni i Bujqësisë, Pyjeve, Menaxhimit të Ujërave, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Biodiversitetit) z.Emiljano Muharem, z.Tomi Pikuli, z.Bertil Cipi, znj.Enduela Fataj, znj.Adela Larti dhe (Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku, z.Ermir Petriti.

 1. INFORMACION PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË AKTIVEVE TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE (KOPSHTE DHE ÇERDHE) (Materiali me e-mail).
 2. KËRKESA –ANKESA TË QYTETARËVE.
 3. PIKA TË NDRYSHME.

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Martë,  datë 21.12.2021, ora 1300  .

Komisionet të zhvillojnë mbledhjet në sallën e Këshillit Bashkiak.

Kryetari i Këshillit Bashkiak

Erjon NEXHIPI

 

back