Njoftim

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

          KËSHILLI I BASHKISË

       KORÇË

 

                                                                                                                Korçë më 19.11.2021

 Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo,  se ditën e Enjte, datë 25 Nëntor 2021, ora 1300,  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:          

 

                                                                                                                                                

             1-      PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS .

 

2-      PËR MIRATIMIN E PROÇESVERBALIT TË MBLEDHJES SË KALUAR.

 

3-      MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA 6% E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE  DHE  NGA FONDI I  BUXHETIT VENDOR, PËR PERIUDHËN  1 – 31 TETOR 2021.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

4-      PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT FAZA E II, PROGRAMI "ROMACTED" MIDIS ZYRËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS TIRANË, MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE BASHKISË KORÇË.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

5-      PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR.71 DATË 28.06.2021 PËR PRIVATIZIMIN E BANESAVE TË KTHYERA NË FOND BANESE TË NDËRTUARA NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli dhe (Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku, z.Ermir Petriti.

6-      PËR  PËRCAKTIMIN E MASËS SË NDIHMËS FINANCIARE PËR Z.DHIMITËR DOLANI DHE ZNJ.VASILIKA DOLANI, TË CILEVE U ËSHTË DËMTUAR BANESA NGA RËNIA E ZJARRIT.

(Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit) znj.Edlira Mitre, z.Julian Kodra, z.Ermir Petriti, znj.Majlinda Like, z.Dejvi Hoxha dhe (Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare ) z. Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

7-      PËR MIRATIMIN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022 NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE.

(Komisioni i Arsimit, Sporteve dhe Çlodhjes) z.Ervin Rota, z.Joan Deli, znj.Edlira Mitre, znj.Danjela Nasto, znj.Majlinda Duni dhe (Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare ) z. Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

8-      PËR NIVELIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE, ADMINISTRIMIN E TYRE NË BASHKINË E KORÇËS SI DHE PENALITETET PËR SHKELJET APO KUNDRAVAJTJET ADMINISTRATIVE PËR VITIN 2022.

 

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare ) z. Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe

9-      PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË PROÇEDURAVE TË HEQJES NGA FONDI PYJOR PËR SIPËRFAQEN PYJORE, E CILA DO T'IU NËNSHTROHET PROÇEDURAVE TË HEQJES NGA FONDI PYJOR.

(Komisioni i Bujqësisë, Pyjeve, Menaxhimit të Ujërave, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Biodiversitetit) z.Emiljano Muharem, z.Tomi Pikuli, z.Bertil Cipi, znj.Enduela Fataj, znj.Adela Larti dhe (Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku, z.Ermir Petriti.

10-  KËRKESA –ANKESA TË QYTETARËVE.

 

11-  PIKA TË NDRYSHME.

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Mërkurë  datë 24.11.2021, ora 1300  .

Komisionet të zhvillojnë mbledhjet në sallën e Këshillit Bashkiak.

Kryetari i Këshillit Bashkiak

                                                                                                   Erjon NEXHIPI

back