Njoftim

                                                            

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo,  se ditën e Enjte , datë 30 Shtator 2021, ora 1300,  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:          

                                                                                                                             

 1. PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS .

 

 1. PËR MIRATIMIN E PROÇESVERBALIT TË MBLEDHJES SË KALUAR.

 

 1. MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA 6% E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE , DHE  NGA FONDI I  BUXHETIT VENDOR, PËR PERIUDHËN  1 – 31 GUSHT 2021.

(Komisioni i Mirëqënies Sociale, Strehimit, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdskriminimit, të Drejtave të Njeriut)  znj Irena Nikaj, znj.Gerla Koleci, znj.Maria Dojçe, znj. Silvi Tare, znj.Etleva Tare, z.Shkëlqim Kajmaku, z.Joan Deli.

 1. PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMITETIT KËSHILLIMOR PËR DHËNIEN E MEDALJEVE DHE TITUJVE VENDORË TË NDERIT.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti.

 1. PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2022-2024 TE RISHIKUAR. ( Materiali në excel dhe Projekt Dokumenti i PBA i Rishikuar me e-mail)

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 

 1. PËR RIALOKIMIN E FONDEVE PËR SHPENZIMET E KRYERA TË PROJEKTIT INCLUST ME FINANCIM TE HUAJ (IPA).

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR DETAJIMIN DHE PËRDORIMIN E FONDIT PËR MBROJTJEN CIVILE.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit  Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti.

(Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit) znj. Edlira Mitre, z. Julian Kodra, z. Ermir Petriti, znj. Majlinda Like, z. Dejvi Hoxha.

 

 1. MIRATIM FONDI PËR BLERJEN E NJË PAJISJE TEKNIKE (SERPENTINË) PËR MBARËVAJTJEN E INSTITUCIONIT.

(Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive bashkiake, Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, dhe Mbikqyrjes Financiare) z.Julian Kodra,  z.Joan Deli, znj.Mamica Nene, znj.Maria Dojçe.

 1. PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË DHËNIES ME QIRA, TË  PASURISË ME SIPËRFAQE 2430 M2, PASURI E LLOJIT TRUALL ME NR.1/861 ZK 8561, PËR QËLLIME ZHVILLIMI AKTIVITETI EKONOMIK.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti.

(Komisioni i Shërbimeve Publike, Transportit, Lëvizshmërisë Mjedisore, Parqeve dhe Rekreacionit, Parkingjeve) z. Raqi Themeli, z. Petraq Premti, z. Kristi Andrea, znj. Sara Koroveshi, z. Klaus Bacelli

 

 1. PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR KONTRIBUTIN E SEKTORIT PRIVAT NË KRIJIMIN E FONDIT PUBLIK TË BANESAVE SOCIALE QË KALOJNË NË PRONËSI TË BASHKISË KORÇË NGA NDËRTIMET E REJA.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti.

 1. PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR TË KËRKUAR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PASURIVE QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT "NDËRTIM RRUGE, NË ZONA E ISH AGJENSISË SË AUTOBUSAVE".

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim Kajmaku , z.Ermir Petriti.

 

 1. PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR. 14 DATË 04.02.2021 "PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR INSTITUCIONIN E BASHKISË KORÇË PËR VITIN 2021.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  z.Gjergji Kristo, z.Erjon Fecanji,  z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti.

 1. PËR KALIM NË PRIVATIZIM TË BANESËS SHTETËRORE APARTAMENT NË TË CILËN BANON FAMILJA E Z. GËZIM HAJRO.

(Komisioni i Rregullores, Çështjeve Ligjore dhe Administrative dhe Pasurive të Bashkisë)  znj.Enslemvera Zake, z.Gjergji Kristo z.Erjon Fecanji, z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Ermir Petriti

 

 1. RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-GUSHT 2021.(Materiali me e-mail)

 

 1. INFORMACION. QENDRA SPORTIVE KORCE, PLAN BIZNESI QSK 2021. (Materiali me e-mail)

 

 1. KËRKESA –ANKESA TË QYTETARËVE.

 

 1. PIKA TË NDRYSHME.

 

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Mërkurë  datë 29.09.2021, ora 1300  .

Komisionet të zhvillojnë mbledhjet në sallën e Këshillit Bashkiak.

 

Kryetari i Këshillit Bashkiak

Erjon NEXHIPI

 

back