Bashkia per qytetaret

bashki_per_qytetaretProgrami “Bashkia për qytetarët” sjell projekte që synojnë përmirësimin e shërbimeve nga pushteti lokal ndaj qytetarëve, mënyrat e reja efektive të informimit qytetar, rritjen e cilësisë së këtyre shërbimeve dhe të qenurit sa me afër publikut. Në kuadër të këtij programi merr rëndësi implementimi i projekteve të mëposhtme:

Projekti “Zyra e informimit qytetar” - vjen si një formë e re e informimit qytetar, nëpërmjet një performancë të re të zyrës së informacionit. Kjo zyrë do te ofrojë shërbime në ndihmë të komunitetit, në zgjidhjen e problemeve të tyre, afrimin e qytetarëve me pushtetin vendor, rritjen e transparencës ndaj qytetarit, si dhe dhënien e informacionit të saktë për përmbushjen e dokumentacionit  dhe procedurave që duhet të përmbushin qytetarët për një shërbim të caktuar.

Projekti “Mënyra të reja të informimit” – përfshin të gjitha mjetet e mundshme të informimit ndaj publikut, të cilat japin informacionin e nevojshëm për qytetarët. Këto mënyra duke qenë bashkëkohore, transmetojnë informacionin tek qytetarët për shërbimet, projektet dhe programet e zhvilluara, aktivitetet kulturore e sportive, lehtësirat dhe proçedurat ndaj biznesit, etj, nëpërmjet fletëpalosjeve dhe broshurave, publikime statistikore, website i bashkisë, ekspozita, stenda informuese etj.

Projekti Përfshirja e publikut në vendimmarrje” - është vazhdimësi e suksesit të arritur vitin e mëparshëm ku nëpërmjet organizimit të takimeve me qytetarët dhe shoqërinë civile u përcaktuan prioritetet e investimeve dhe shërbimeve për hartimin e buxhetit për vitin në vijim. Synimi i këtij projekti është përfshirja e komunitetit në proçesin e buxhetimit duke orientuar Bashkinë drejt kërkesave të qytetarëve.
back