Shërbimet e kryera në fshatrat e njësive administrative të Bashkisë Korçë

Shërbimet e kryera në fshatrat e njësive administrative  të Bashkisë Korçë

Reforma administrative territoriale rrjedhim i  së cilës ish- komunat u kthyen në njësi administrative të bashkisë solli transferimin e një sërë funksionesh dhe përgjegjësish mes të cilave mund të përmendim:

1.      Pastrimin  e mbetjeve urbane.

2.      Ndriçimin publik.

3.      Pastrimin e kanaleve kulluese dhe ujitëse.

4.      Mirëmbajtjen e rrugëve rurale.

Këto funksione Bashkia i transferoi tek Ndërmarrja e Shërbimeve Publike së bashku me mjetet dhe punonjësit, zyrat dhe infrastrukturën për secilin sektor.

Më poshtë po japim ndërhyrjet e kryera dhe volumet e punimeve në secilin nga të katër sektorët.

1.      Sektori i mbetjeve urbane.

Puna u fillua me pastrimin e mbetjeve të hedhura vend e pa vend në një pjesë të konsiderueshme të fshatrave të cilat nuk kishin lëvizur prej vitesh, konkretisht  me pastrimin e mbetjeve që nxirrnin familiarët, kryesisht ato ushqimore.

Largimi i këtyre mbetjeve për në destinacion kërkoi punë të jashtëzakonshme dhe konkretisht në njësinë administrative Bulgarec u pastruan 450 ton mbetje. Në fshatin Bulgarec 200 ton, në fshatin Çiflig 60 ton, Kuç i Zi 15 ton, Porodinë 15 ton, Dishnicë 80 ton dhe Belorta 70 ton. Përveç ngarkimit dhe transportit të mbetjeve u realizua edhe mbyllja e venddepozitimit të mbetjeve në Bulgarec dhe Shamoll,  dërgimin e tyre në venddepozitimin në fushën e mbetjeve të qytetit. Në njësinë administrative Bulgarec me një makinë që përdorej për pastrimin e mbetjeve nuk mund të bëhej pastrimi i çdo fshati më shumë se njëherë në javë, prandaj u vendos shtimi  edhe i një makine tjetër dhe tre punëtorëve. Ky organizim solli që pastrimi i mbetjeve në çdo fshat të kryhet një herë në dy ditë  nga një herë në javë që kryhej në ish-komunat.

Në njësinë administrative Drenovë u punua në fshatin Qatrom duke pastruar 80 ton mbeturina, në fshatin Ravonik 60 ton mbeturina, në Boboshticë 60 ton mbeturina dhe Drenovë 50 ton mbeturina. Gjithsej në total 250 ton mbeturina të pastruara.

Në njësinë administrative Voskop u punua në fshatin Voskop dhe u pastruan 300 ton mbeturina, në fshatin Polenë ( prapa Kishës) 20 ton mbeturina. Gjithsej 320 ton  mbetje të vjetra.

Në njësinë administrative Mollaj u punua në fshatin Pulahë dhe u pastruan 80 ton mbeturina, në fshatin Kamenicë 30 ton mbeturina si dhe u organizua mbyllja e venddepozitimit të mbetjeve urbane të kësaj njësie tek ura e Floqit.

Ndërkohë u pastrua kanali nga kryqëzimi i rrugës së Voskopojës deri tek ura e Turanit ku 150 ton mbetje u çuan  në fushën e venddepozitimit të mbetjeve të qytetit duke e çliruar atë rrugë nga erërat e rënda pasi është rruga kryesore për lëvizjen e turistëve drejt Voskopojës.

Në të gjitha njësitë administrative u mbyllën venddepozitimet e mbetjeve duke i kaluar ato në fushën e mbetjeve të qytetit. Bashkia po punon për të përcaktuar mënyrën se si do të realizohet transporti i këtyre mbetjeve në landfillin e Maliqit pasi nga janari i vitit 2017 të gjitha mbetjet e Njësive Administrative; Bulgarec, Voskop, Drenovë, Mollaj, të qytetit të Korçës do të shkojnë në landfillin e Maliqit. Kjo punë e kryer shoqëruar edhe me investimin madhor të qeverisë për landfillin e Maliqit do të sjellë një epokë të re në trajtimin e mbetjeve urbane dhe përmirësimin e mjedisit, duke rritur cilësinë e jetës se qytetarëve si asnjëherë tjetër në territorin e Bashkisë së Korçës.

 

2.      Pastrimi i kanaleve kulluese dhe ujitëse janar tetor 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

NJ.A.

Fshati

Emërtimi i Kanalit

Gjatësia ml

Volumi m3

Shënime

1

Bulgarec

Shamoll

K.R.B.-I

3060

2309

 

2

Bulgarec

Shamoll

K.R.B.-I-1 KULLUES UNAZE

1530

1250

 

 

 

 

Shuma Shamoll

4590

3559

 

3

Bulgarec

Bulgarec

URA SHAMOLL-ST BULGAR

6600

4065

 

4

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-I

1530

800

 

5

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-II-KULLUES UNAZE

740

390

 

6

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-IV-8 K.III TE

800

700

 

7

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-IV-6 K.III TE

670

550

 

8

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-IV   K.III TE

250

350

 

9

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-IV-I K.III TE

150

200

 

10

Bulgarec

Bulgarec

SHA-I-IV-6 K.III TE

650

450

 

 

 

 

Shuma Bulgarec

11390

7505

 

11

Bulgarec

Biranj

KL-II-1 BIRANJ-VASHTEMI

3060

2100

 

12

Bulgarec

Biranj

PRROI I BIRANJIT

520

869

ME AUTO

 

 

 

Shuma Biranj

3580

2969

 

13

Bulgarec

Melcan

PRROI I MELCANIT

1420

1007

 

 

 

 

Shuma Melcan

1420

1007

 

14

Bulgarec

Malavec

BA-VIII K.MALAVEC

3145

2171

 

 

 

 

Shuma Malavec

3145

2171

 

15

Bulgarec

Belorta

PRROI BELORTA

3855

7025

 

16

Bulgarec

Belorta

KTZ-II RRUGA E VJETER REMBEC

2540

1705

 

17

Bulgarec

Belorta

KULLUES UNAZE BELORTA

710

391

 

 

 

 

Shuma Belorta

7105

9121

 

18

Bulgarec

Kuc

PRROI I KUCIT

40

60

 

 

 

 

Shuma Kuc

40

60

 

19

Bulgarec

Nevicisht

PRROI NEVICISHT

2690

2655

 

 

 

 

Suma Nevicisht

2690

2655

 

20

Bulgarec

Dishnice

SHA-1-V-20

1050

326

 

21

Bulgarec

Dishnice

SHA-1-V-19

1033

332

 

22

Bulgarec

Dishnice

KULLUES NE ISH ST POMPIMI

1510

1161

 

 

 

 

Shuma Dishnice

3593

1819

 

23

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-IV-0-1MBI BULGAREC

1435

600

 

24

Bulgarec

Ciflig

SHA-V-4

3070

1481

 

25

Bulgarec

Ciflig

SHA-V-I TAKON K.KORCE

1560

1277

 

26

Bulgarec

Ciflig

SHA-V-14

170

80

 

27

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-V

970

1131

 

28

Bulgarec

Ciflig

SHA-I NGA JOI-UNAZE

1185

1031

 

29

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-IV-3

380

159

 

30

Bulgarec

Ciflig

SHA-V-I KULLUES UNAZE

1370

769

 

31

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-V-A

995

437

 

32

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-IV-8 K.III TE

550

500

 

33

Bulgarec

Ciflig

SHA-IV-06

550

400

 

34

Bulgarec

Ciflig

SHA-IV-04

550

400

 

35

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-V-I-I FUSHA SPORTIVE

300

240

 

36

Bulgarec

Ciflig

KULLUES PARALEL AUTOSTRADE

250

220

 

37

Bulgarec

Ciflig

SHA-I-V-II-2

900

600

 

 

 

 

Shuma Ciflig

14235

9325

 

 

 

 

Shuma NJ.A. Bulgarec

51788

40191

 

1

Voskop

Polene

KULLUESI DERSNIK-POLENE

957

561

 

2

Voskop

Voskop

KULLUESI DU-XVIII

1400

405

 

3

Voskop

Voskop

KULLUESI DU-XVIII-I-I

385

153

 

4

Voskop

Dersnik

PRROI DERSNIK

720

2028

 

 

 

 

Shuma NJ.A.Voskop

3462

3147

 

1

Drenove

Boboshtice

KULLUES RRUGES BOBOSHTICE

2046

1264

 

2

Drenove

Drenove

KULLUES SH1-IME SEK XXXI

600

628

 

3

Drenove

Qatrom

PRROI I DRENOVES

2090

8161

 

4

Drenove

Qatrom

KULLUES III TE

2000

1200

 

5

Drenove

Qatrom

KULLUES DU XIV-IV

170

270

 

6

Drenove

Qatrom

KULLUES DU XIV II I

1870

1260

 

7

Drenove

Qatrom

KULLUES DR I II 2

1000

700

 

8

Drenove

Qatrom

KULLUES DR I II 3

300

180

 

9

Drenove

Qatrom

KULLUES DU XIV IV

170

240

 

10

Drenove

Qatrom

KULLUES DU XIV II 3

1200

800

 

11

Drenove

Ravonik

KULLUES RAVONIK

1000

700

 

12

Drenove

Ravonik

KULLUES DU XX 5

600

420

 

13

Drenove

Ravonik

KULLUES DU XX 9

500

300

 

14

Drenove

Ravonik

KULLUES DU XX 5-1

130

185

 

15

Drenove

Ravonik

KULLUES DU XX 2-1

790

520

 

 

 

 

Shuma Drenove

14466

16828

 

1

Voskopoje

Voskopoje

PRROI I XEGES

375

1000

 

 

 

 

Shuma NJ.A. Voskopoje

375

1000

 

 

 

 

TOTALI

70091

61166

 

 

 

 

3.      Punët e kryera për mirëmbajtjen e rrugëve rurale

 

1.      Fshati Cemericë

 

·        Gërmim dheu me ekskavator 1500 m3

·        Mbushje rruge 252 m3

·        Tombino Betoni 2 cop ose 2ml

 

2.      Fshati Panarit

 

·         Gërmim dheu 1737m3

·         Mbushje rruge 400 m3

·         F.V (furnizim, vendosje) tubo betoni 18 copë ose 18 ml

·         Pusetë shkarkimi 2 copë

Riparimi i urës së fshatit Panarit

·         Gërmim dheu 14.80 m2,

·         Mur guri mbajtës 8m3  

·         Shtesë dërrase 48 m2

 

3.      Fshati Vithkuq

Qëndra e fshatit Vithkuq

·         Mur guri lartësia 3m , 10m3;

·         Parmakë me lëndë të sharruar 61.5 m2

Sistemim i lagjes Dukas Vithkuq

·         Gërmim dheu 12 m3 ;

·         Mur guri themel xokol 14 m3 ;

·         Mur guri lartësi 24 m3 ;

·         F.V. rrjetë teli 207.1

 

Njësia administrative Drenovë : Mbulim i kanalit të ujrave të zeza dhe të bardha

 

4.      Fshati Boboshticë

 

·         Zbankim dheu 47.5m3

·         Gërmim dheu kanal 82m3

·         Soletë betonarme 68m3

·         Mure betoni 6m3

·         Pusetë betoni 4 copë

·         Hekur betoni 1.88 ton

 

5.      Fshati Drenovë; Ndërtim kanali i ujrave të bardha

 

·         Gërmim dheu 113 m3

·         Beton kanali 62.2 m3

·         Zgara metalike 0.522 ton

 

6.      Fshati Damjanec

 

·         Ndërtim mur mbajtës 7.25 m3

·         Vendosje tombino 10 ml

·         Mbushje e gropave dhe sipërfaqeve rrugore 1.5 km ose 75 m3

 

7.      Fshati Goskovë; ura e Varshehit

 

·         Mur mbajtës me llaç çimento 10.6 m3

 

8.      Njësia administrative Voskop

Fshati Polenë ;F.V. Tombino betoni 4 ml

Fshati Voskop; F.V. Zgara metalike 0.083 ton

Fshati Polenë- Korçë; hedhje material inerte në rrugën Korçë - Polenë 468 m3

 

9.      Rrethimi i fushës së mbetjeve urbane

 

·         Gërmim dheu 77 m3

·         Rrethim rrjete teli 240 ml

·         F.V.Portë metalike 8 m2

·         Çakullim rruge 64 m3

 

10.  Objektet që u realizuan me tenderim

Pulahë- Panarit

·         Rikonstruksioni i ndriçimit të brendshëm dhe ujrave të zeza 798.720 lek

·         Sistemimi i rrugëve në Panarit me një vlerë 959.767 lek

·         Sistemim i rrugëve dytësore  mes parcelave bujqësore 7.984.656 lek

 

11.  Njësia administrative Lekas

 

·         Hapje kanali anësor i rrugës 12 km

·         Mbushje e sipërfaqes së rrugës me stabilizant 2270 m2

·         Heqje, vendosje tombino hekuri 5 copë

·         Vendosje tombino betoni; fi 1000-10 copë, fi 800-5 copë, fi 400-19 copë

·         Rruga Gjergjevicë - Lekas u hodhën material stabilizant 30 makina ose 210 m3

 

12.  Fshati Floq

 

·         Mbushje sipërfaqe dhe zënie gropash në rrugën  e fshatit në një sipërfaqe 100 m2 ose 7 m3

 

1.Rrethim i varrezave publike Drenovë 402408 lek

2.Rrethim i varrezave publike Ravonik 395208 lek

Njësia administrative Bulgarec

Përgjatë unazës dhe në rrugët e brendëshme të fshatit Bulgarec u hodh 350 m3 stabilizant.

Gjithashtu në rrugët hyrëse të fshatit Biranj u hodh 600 m3 stabilizant.

4.      Ndriçimi Publik

PERIUDHA    JANAR - NËNTOR  2016
MATERIALET ELEKTRIKE SIPAS NJËSIVE ADMINISTRATIVE
 

1.      NJËSIA ADMINISTRATIVE   DRENOVË

 

1-PËRCJELLËS ALUMINI 16 mmk  1150  ml                 TË  PËRDORURA

2-NDEZËS                                            17  copë

3-KABËLL  2 x 2.5 mmk                      240 ml             1-NDRIÇUES  250 W   22  copë

4-LLAMBA EKONOMIKE  20 W       60 copë           2-SHTYLLA  METALIKE  8  copë

5-LLAMBA  EKONOMIKE    40 W    136  copë         3-NDRIÇUES  125  W      10  copë

6-PËRCJELLËS  BAKRI  6 mmk           200  ml

7-PORTOLLAMBA E 27                         17  copë

8-LLAMBA 125 W                                   17  copë

9-KABËLL 2 x 1.5mmk                           60 ml

10-DROZEL  70 W                                  6 copë

11-SHTYLLË  BETONI                          1 copë

12-LËSHUES ELEK - MAG.160 A          3  copë

13-SHTYLLA METALIKE XINGATO  3 copë

14-NDRIÇUES 125 W                            132   copë

15-DROZEL  250W                                   5  copë

16-ÇELËS  AUTOMAT   45 A  500 V      2 copë

17-ÇELËS  AUTOMAT  100 A 500 V       1 copë

 

2.      NJËSIA ADMINISTRATIVE  VOSKOP

 

1-LLAMBA  EKONOMIKE 20 W            30  copë

2-LLAMBVA  EKONOMIKE   40 W        45 copë

3-LLAMBA  EKONOMIKE     60 W         25 copë

4-PËRCJELLËS  ALUMINI      16  mmk   300 ml

5-NDRIÇUES  125  W                                16  copë

6-DROZEL  70 W                                        18  copë

 

3.      NJËSIA  ADMINISTRATIVE   LEKAS

 

1-PËRCJELLËS  ALUMINI  16 mmk       300ml

2-KABELL     4  x 6 mmk                          30 ml

3-LLAMBA  EKONOMIKE   20 W           20 copë

4-LLAMBA  EKONOMIKE    40  W         30  copë

5-NDRIÇUES   125  W                               20  copë

 

4.      NJËSIA  ADMINISTRATIVE  VOSKOPOJË

 

1-LLAMBA  250  W TË BARDHA  5  copë

2-PËRCJELLËS  ALUMINI  16 mmk   500  ml

3-LLAMBA  125 W                                   6  copë

4-NDEZËS                                                  1 copë

5-NDRIÇUESA  125 W                           10  copë

6-LËSHUES  ELEK-MAG.  160 A            1  copë

 

5.      NJËSIA ADMINISTRATIVE     MOLLAJ

 

1-LLAMBA  EKONOMIKE  20 W                 55 copë

2-LLAMBA  EKONOMIKE  40 W                 50  copë

3-LLAMBA  EKONOMIKE    60 W               25  copë

4-PORTOLLAMBA  E27                                 10 copë

5-LLAMBA   125 W                                         10 copë

6-NDRIÇUES   125 W                                      20  copë

7-LËSHUES ELEKMAG.  150 A                       3 copë

8-PROGRAMATOR  KOHE                              1 copë

 

6.      NJËSIA  ADMINISTRATIVE  BULGAREC

 

1-LLAMBA    EKONOMIKE          20 W            30 copë

2-LLAMBA  EKONOM IKE            40 W           50  copë

3-LLAMBA   EKONOMIKE           60 W            25 copë

4-ÇELËS  AUTOMAT  80 A 500 V                      3 copë

5-ÇELËS  AUTOMAT    100 A  500 V                 1 copë

 

7.      NJËSIA ADMINISTRATIVE  VITHKUQ

 

1-LLAMBA EKONOMIKE   20W                       40 copë

2-LLAMBA  EKONOMNIKE   60 W                  60 copë

 

back