Shërbimet e kryera në fshatrat e njësive administrative të Bashkisë Korçë

Shërbimet e kryera në fshatrat e njësive administrative  të Bashkisë Korçë

Reforma administrative territoriale rrjedhim i  së cilës ish- komunat u kthyen në njësi administrative të bashkisë solli transferimin e një sërë funksionesh dhe përgjegjësish mes të cilave mund të përmendim:

1.      Pastrimin  e mbetjeve urbane.

2.      Ndriçimin publik.

3.      Pastrimin e kanaleve kulluese dhe ujitëse.

4.      Mirëmbajtjen e rrugëve rurale.

Këto funksione Bashkia i transferoi tek Ndërmarrja e Shërbimeve Publike së bashku me mjetet dhe punonjësit, zyrat dhe infrastrukturën për secilin sektor.

Më poshtë po japim ndërhyrjet e kryera dhe volumet e punimeve në secilin nga të katër sektorët.

read more

Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve

Volumet e kanaleve kulluese sipas Njësive Administrative
Njësia Administrative Volumi M3        
Bulgarec 37976        
Mollaj 16709        
Drenovë 26047        
Voskop 20707        
Vithkuq   4000        
           
Volumet e kanaleve ujitëse sipas Njësive Administrative 
Njësia Administrative Volumi M3        
Bulgarec 5503        
Mollaj 5994        
Voskop 3238        
Drenovë 3135        
Vithkuq   711        
Voskopojë   182        
Lekas   300        

 

Mirembajtja e rrugeve

Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve

Në këtë sektor punojnë 16 punonjës.
Ky sektor ka detyrë evidentimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe trotuarëve të qytetit , mbushjen e gropave të rrugëve , vendosjen e tabelave të qarkullimit rrugor si dhe punë të tjera të këtij profili në territorin e lulishteve , atë të varrezave publike dhe atyre të dëshmorëve te atdheut.
back