Buxhetimi me Pjesëmarrje për buxhetin e vitit 2017

Në të gjitha takimet e buxhetimit me pjesëmarrje krahas banorëve sipas zonave janë ftuar Komisioni Këshillimor Vendor dhe organizata të tjera të interesuara.

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Voskopojë dhe Lekas

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Rajonit Administrativ Nr. 2

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Rajonit Administrativ Nr. 3

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Bulgarec

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Drenovë

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Mollaj

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Voskop

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Vithkuq

Buxhetimi me pjesëmarrje është një mekanizëm që lejon qytetarët të marrin pjesë në vendimmarrje dhe ngritjen e transparencës në proçesin e hartimit të buxhetit.

Kjo praktikë e re financiare ka për qëllim të rritë pjesëmarrjen e zërit të qytetarëve, si dhe ndihmon qeverisjen vendore për të përmirësuar përgjegjësinë mbi buxhetin.

Bashkëpunimi mes qytetarëve, organizatave jo qeveritare, përfaqësues të biznesit dhe pushtetit vendor sjell si rezultat politika financiare më të drejta dhe efektive.

Buxhetimi me pjesëmarrje ndihmon të përputhen nevojat njerëzore me burimet publike, duke reflektuar prioritetet reale të qytetarëve.

Buxhetimi me pjesëmarrje është plotësues i mekanizmave tradicionale në sektorin publik të përgjegjshmërisë politike, administrative dhe ligjore.

Pjesëmarrja në këtë proçes është vullnetare, ku të gjitha palët e interesuara gëzojnë mundësi të barabarta për të komunikuar nevojat e tyre për të mirat dhe shërbimet publike.

Nëpërmjet buxhetimit me pjesëmarrje qytetarët evoluojnë nga të qënit vëzhgues pasivë në lojtarë aktivë të zhvillimit lokal dhe administrimit publik.

Buxhetimi me pjesëmarrje u ofron qytetarëve mundësi për të ushtruar vlerat e demokracisë.

Forum Qytetar për Qeverisjen e Bashkisë Korçë

Forum Qytetar për Qeverisjen e Bashkisë Korçë

Gjatë zhvillimit të Forumit Qytetar për Qeverisjen e Bashkisë Korçë u diskutua lidhur me gjetjet dhe perceptimin qytetar për punën e bashkisë gjatë vitit 2015 - 2016.

read more
back