Buxhetimi me Pjesëmarrje për hartimin e buxhetit të vitit 2018

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Mollaj

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Voskop

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e qytetit të Korçës

Takim me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Vithkuq

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Drenovë

Buxhetimi me pjesëmarrje me banorët e Njësisë Administrative Voskopojë

Buxhetimi me pjesëmarrje është një mekanizëm që lejon qytetarët të marrin pjesë në vendimmarrje dhe ngritjen e transparencës në proçesin e hartimit të buxhetit.

Kjo praktikë e re financiare ka për qëllim të rritë pjesëmarrjen e zërit të qytetarëve, si dhe ndihmon qeverisjen vendore për të përmirësuar përgjegjësinë mbi buxhetin.

Bashkëpunimi mes qytetarëve, organizatave jo qeveritare, përfaqësues të biznesit dhe pushtetit vendor sjell si rezultat politika financiare më të drejta dhe efektive.

Buxhetimi me pjesëmarrje ndihmon të përputhen nevojat njerëzore me burimet publike, duke reflektuar prioritetet reale të qytetarëve.

Buxhetimi me pjesëmarrje është plotësues i mekanizmave tradicionale në sektorin publik të përgjegjshmërisë politike, administrative dhe ligjore.

Pjesëmarrja në këtë proçes është vullnetare, ku të gjitha palët e interesuara gëzojnë mundësi të barabarta për të komunikuar nevojat e tyre për të mirat dhe shërbimet publike.

Nëpërmjet buxhetimit me pjesëmarrje qytetarët evoluojnë nga të qënit vëzhgues pasivë në lojtarë aktivë të zhvillimit lokal dhe administrimit publik.

Buxhetimi me pjesëmarrje u ofron qytetarëve mundësi për të ushtruar vlerat e demokracisë.

Takim me banorë të fshatit Porodinë.

Takim me banorë të fshatit Porodinë.

Vazhdojmë punën tonë për të krijuar kushte optimale në çdo fshat, pjesë e bashkisë së madhe.

read more

Takim me tregëtarët e gjësë së gjallë

Takim me tregëtarët e gjësë së gjallë

Shumë shpejt do të kemi tregun e ri të gjësë së gjallë, tek zona e ish thertores në Korçë.

read more
back