Informacion për shërbimet, lejet dhe licensat që ofron bashkia për qytetarët dhe bizneset

Ankesë për përllogaritjen e çmimit të privatizimit të banesave Shkarko Dokument.pdf

Aplikim për në qendrat rezidenciale Shkarko Dokument.pdf

Aprovim të Deklaratës Paraprake Shkarko Dokument.pdf

Autorizim kamioni për qarkullim në qytet për transport mallrash në masë Shkarko Dokument.pdf

Autorizim për përfaqësim për tërheqje pensioni apo ndihme ekonomike Shkarko Dokument.pdf

Autorizim për qarkullim autobusi në qytet Shkarko Dokument.pdf

Certifikatë për transport mallrash për llogari të vet brenda vendit Shkarko Dokument.pdf

Certifikatë për transportin e udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë ankesë për pastrim Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë ankesë për shërbimin e transportit qytetas Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë për marrje me qera të aseteve të bashkisë Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë për pajisje me aktin e marrjes në pronësi të tokës bujqësore të ish-Kooperativave Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë për pajisjen me aktin e marrjes në pronësi të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë për pajisjen me Leje Ndërtimi Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në fond banesash Shkarko Dokument.pdf

Kërkesë për reduktim të taksës familjare Shkarko Dokument.pdf

Komunitetet në nevojë Shkarko Dokument.pdf

Konfirmim kufizim prone private me prone shteti Shkarko Dokument.pdf

Leje për parkim të rezervuar Shkarko Dokument.pdf

Lejë për përdorimin e hapësirës publike për organizim evente të ndryshme Shkarko Dokument.pdf

Lejë për përdorimin e hapësirës publike për shërbim me tavolina jashtë lokalit Shkarko Dokument.pdf

Lejë për përdorimin e hapësirës publike për tregtim në ambientet e inkubatori i biznesit Shkarko Dokument.pdf

Lejë për përdorimin e hapësirës publike për tregtim në tregje publike të miratuara nga bashkia Shkarko Dokument.pdf

Lejë për përdorimin e hapësirës publike për zënien e hapësirave publik për tregtim të artikujve të ndryshëm Shkarko Dokument.pdf

Leje për ushtrim aktiviteti mbas orarit të lejuar në ambientin e brendshëm të subjektit Shkarko Dokument.pdf

Leje për ushtrim aktiviteti tej kohës së lejuar Shkarko Dokument.pdf

Leje për vendosje reklame Shkarko Dokument.pdf

Licencë për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh Shkarko Dokument.pdf

Licencë për agjenci transporti udhëtarësh dhe taksi brenda vendit Shkarko Dokument.pdf

Licencë për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit Shkarko Dokument.pdf

Licencë për transportin për udhëtarët në linja të rregullta ndërqytetëse Shkarko Dokument.pdf

Licencë transporti për udhëtarët linja të rregullta qytetase Shkarko Dokument.pdf

Licencë transporti për udhëtarët në linja të rregullta rreth qytetase Shkarko Dokument.pdf

Licencë transporti udhëtarësh me taksi Shkarko Dokument.pdf

Mbrojtja ndaj dhunës në familje Shkarko Dokument.pdf

Ndihma ekonomike për familjet në nevojë Shkarko Dokument.pdf

Ndihma ekonomike për personat me aftësi të kufizuara Shkarko Dokument.pdf

Nxjerrja e detyrimeve të subjekteve familjare Shkarko Dokument.pdf

Nxjerrja e detyrimeve të subjekteve tregtare Shkarko Dokument.pdf

Nxjerrjen e detyrimeve vendore për subjektet tregtare pas regjistrimit në QKB Shkarko Dokument.pdf

Pajisje me dokumentacionin arkivor teknik Shkarko Dokument.pdf

Pajisje me informacion të përgjithshëm mbi treguesit zhvillimit të zonës Shkarko Dokument.pdf

Pajisje me informacion zyrtar në lidhje me treguesit zhvillimit të zonës Shkarko Dokument.pdf

Procedura e kërkesë - ankesë që paraqiten në sportelet e Bashkisë Shkarko Dokument.pdf

Procedura e lëshimit të vërtetimit të pastërtisë për leje ndërtimi Shkarko Dokument.pdf

Procedura e lëshimit të vërtetimit të pastërtisë për leje përdorimi Shkarko Dokument.pdf

Procedura e pajisjes me kartën për përfitimin e transportit urban falas Shkarko Dokument.pdf

Procedura e shqyrtimit të kërkesave ankesave të ardhura në rrugë elektronike Shkarko Dokument.pdf

Procedura e shqyrtimit të kërkesave ankesave të ardhura në rrugë postare Shkarko Dokument.pdf

Procedura e shqyrtimit të kërkesave ankesave të hedhura në kutinë postare të bashkisë Shkarko Dokument.pdf

Procedura për dhënien e lejes së varrimit dhe zhvarrimit Shkarko Dokument.pdf

Procedura për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve Shkarko Dokument.pdf

Procedura për informimin e qytetarëve në lidhje me shërbimet që ofron Bashkia Shkarko Dokument.pdf

Procedura për marrjen e një vërtetimi banimi Shkarko Dokument.pdf

Procedura për njoftim për punime të vogla Shkarko Dokument.pdf

Procedura për pajisjen me faturë për pagesë Shkarko Dokument.pdf

Procedura për pajisjen me Leje Zhvillimi Shkarko Dokument.pdf

Procedura për pajisjen me vërtetimin e pastërtisë së sheshit të ndërtimit para marrjes së lejes së ndërtimit Shkarko Dokument.pdf

Procedura për plotësimin e kërkesës së strehimit Shkarko Dokument.pdf

Procedura për tu pajisur me dokumentacionin arkivor Shkarko Dokument.pdf

Procedura për vërtetim identiteti ose saktësim emri Shkarko Dokument.pdf

Procedura për vërtetim pagese të kryer Shkarko Dokument.pdf

Procedurat për përfitim shpërblimi për Lindjet Shkarko Dokument.pdf

Rishikim ose korrigjim të taksave dhe tarifave vendore Shkarko Dokument.pdf

Vërtetim bashkëjetese Shkarko Dokument.pdf

Vërtetim fakti Anëtar i ish kooperativës bujqësore deri me 01 Gusht 1991 Shkarko Dokument.pdf

Vërtetim i të ardhurave ekonomike Shkarko Dokument.pdf

Vërtetim për posedimin e tokës bujqësore në përdorim Shkarko Dokument.pdf

Vërtetim që nuk ka detyrime vendore Shkarko Dokument.pdf

Vërtetimin e fillimit të punimeve Shkarko Dokument.pdf

 

 

back