Format Kërkesë Informacioni

Adresat postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim:

Adresa:Rr.”28 Nëntori”,nr.1,L.7,Korçë,Kodi Postar 7001,Tel./Fax 0035582243353,

Email: bashkiakorce@gmail.com

Format Kërkesë Informacioni     Shkarko Dokument

Si mund të plotësoni një kërkesë:

1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Në çdo rast, kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, të parashikuar në nenin 8 të këtij ligji. 

2. Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor. Numri rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim.

3. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes tyre. 

4. Kërkesa për informim duhet të përmbajë: 
a. emrin dhe mbiemrin e kërkuesit; 
b. adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
c. përshkrimin e informacionit që kërkohet; 
ç. formatin në të cilin preferohet informacioni; 
d. çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.

5. Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të cilin kërkohet informacioni, ai jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.

read more
back