Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i përditësuar

Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i përditësuar  Shkarko Dokument

Ligji 9131 "Për rregullat e etikës në administratën publike"

Ligji 9131 "Për rregullat e etikës në administratën publike"    Shkarko Dokument

Ligji 139 / 2015 "Për vetëqeverisjen vendore"

Ligji 139 / 2015 "Për vetëqeverisjen vendore"  Shkarko Dokument

back