Ndriçim i përmirësuar në fshatra

Ndriçim i përmirësuar në fshatra

1000 ndriçues të rinj po vendosen në të gjitha fshatrat e Korçës.

read more

Plan pune për shërbimet në ndriçimin rrugor për vitin 2016

Sektori Elektrik                                   

Nr

EMËRTIMI I PUNËS

NJËSIA

PËRSHKRIMI I PUNËS

1

Linjë ndriçimi Rr “Th. Kavalioti”

 

1000 ml

Hapje e pjesëshme kanali,shtrimi i pjesëshëm tubi freksibël, zëvendësim komplet kablli 4 x 6 mm²

2

Linjë ndriçimi  “Unaza e Qytetit”

1400 ml

Hapje e pjesëshme kanali,shtrimi i pjesëshëm tubi freksibel, zëvendësim komplet kablli 4 x 10 mm²

3

Linjë ndriçimi Rr “Desaretët”

350 ml

Hapje kanali, shtrim tubi freksibël, hapje e betonim gropa për shtylla, shtrim kablli 4 x 6 mm² vendosje 10 shtylla metalike

4

Linjë ndriçimi Rr “Muzakaj”

150 ml

Hapje kanali, shtrim tubi freksibël, hapje e betonim gropa për shtylla, shtrim kablli 4 x 6 mm² vendosje  7 shtylla metalike

5

Linjë ndriçimi Rr “Th Huaja”

1800 ml

Hapje e pjesëshme kanali,shtrim i pjesëshëm tubi freksibël, zëvendësim komplet kablli 4 x 10 mm²

6

Linjë ndriçimi Rr “S Polena”

1000 ml

Hapje e pjesëshme kanali,shtrimi i pjesëshëm tubi freksibël,zëvendësim komplet kablli 4 x 6 mm²

7

Linjë ndriçimi Rr “A Vokshi”

800 ml

Hapje e pjesëshme kanali,shtrimi i pjesëshëm tubi freksibël,zëvendësim komplet kablli 4 x 6 mm²

8

Linje ndriçimi Rr “K Sotiri”

1000 ml

Hapje e pjesëshme kanali,shtrimi i pjesëshëm tubi freksibël,zëvendësim komplet kablli 4 x 6 mm²

9

Linje ndriçimi Rr “N Karanxha”

120 ml

Hapje gropa, vendosje shtylla beton –arme, vendosje ndriçues 125w, shtrim linje tel al.16 mm²

10

Plotësim me ndriçuesa në rrugët e qytetit

 

 

11

Rikonsrtuksion i plotë i kuadër ndriçimit

60 copë

Sistemim i paisjeve elektrike, saldim kapakësh, lyerje me bojë, vendosje tabele paralajmëruese.

 

Analiza e punës për vitin 2015

  SEKTORI I NDRIÇIMIT RRUGOR

Analiza e punës për vitin 2015

Gjatë vitit 2015, në sektorin e ndriçimit rrugor krahas mirëmbajtjes së rrjetit elektrik të ndriçimit rrugor të qytetit janë kryer një sërë punimesh të tjera si linja të reja ndriçimi dhe përgatitje për festa. Ne punimet për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit rrugor janë zëvendësuar rreth 700 copë llampa ekonomike me llampa 125 w dhe 500 ml kabëll i seksioneve të ndryshëm. Është bërë vendosja për herë të parë në ndriçimin e rrugëve dytësore të llampave të teknologjisë CMH 70w me fluks të madh ndriçimi. Vendosja e tyre siguron ndriçim të kënaqshëm dhe kursen energjinë elektrike në masë të konsiderueshme. Gjatë këtij viti u rivu në punë një pjesë e konsiderueshme e ndriçimit në unazën e qytetit, u shtua rrjeti i ndricimit rrugor me 15 copë ndriçues të rinj 125w. Është punuar për ndriçimin e kat. Voskopojë ku u vendosën 6 copë ndriçuesa 250w të verdhë. Linja të reja ndriçimi janë bërë në Rr. “Koli Mborja”, Rr. “Nevruz Nure”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Rr. “Foqion Postoli”, në hyrja e qytetit ku u vendosen 14 copë shtylla metalike xingato së bashku me ndriçuesit përkatës 125w. U përballuan me sukses dy festat më të mëdha të qytetit: Festa e Birrës dhe Festat e Fundvitit gjatë të cilave u vendosën 23 shtylla metalike, 3300 ml kabëll i dimensioneve të ndryshëm, 500 copë llampa 100w, dekoret zbukuruese në Blv. “Shën Gjergji”, Blv. “Republika” dhe Pazari i Qytetit. 

back