Ndërmarrja e Shërbimeve Publike ofron këto shërbime:

Në qytet

a)      Gjelbërimi

b)      Ndriçimi

c)      Mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve

d)     Mbështetja e aktiviteteve dhe festave për realizimin e ndriçimit dhe krijimin e ambienteve të përshtatëshme.

Në 64 fshatra

a)      Pastrimin e mbetjeve urbane

b)      Ndriçimin e fshatrave

c)      Pastrimin e kanaleve kullues dhe ujitës (II dhe III)

d)     Mirëmbajtja e rrugëve rurale

e)      Sistemimin e rrugëve të blloqeve të tokave

f)       Sistemimin e shesheve në fshatrat qëndër të njësive administrative.

g)      Mirëmbajtja e mureve, urave dhe objekteve pronë e bashkisë në njësitë administrative.

 

Ndërmarrja ka program pune me afate, volume dhe mjetet e nevojshme.

Struktura është ndërtuar në funksion të shërbimeve.

Konkretisht struktura përbëhet nga:

·         Drejtori i përgjithshëm i N.Sh.P.

·         Drejtori për punët publike të qytetit

·         Drejtori për punët publike në njësitë administrative.

Drejtori për punët publike të qytetit ka në varësi sektorët :

·         Sektori i gjelbërimit

·         Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve

·         Sektori mekanik

·         Sektori i ndriçimit

Drejtori për punët publike në njësitë administrative ka në varësi sektorët:

·         Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve rurale

·         Sektori i pastrimit

·         Sektori i ndriçimit

·         Sektori i kullim-ujitjes .

back