Dokumentari "Light" & Muzeu "Gjon Mili"

Dokumentari "Light" & Muzeu "Gjon Mili"

Prezantuam projektin për ndërtimin e Muzeut "Gjon Mili".

read more

Markata e re e Korçës

Markata e re e Korçës

Një projekt madhor, ku do të pozicionohen 170 njësi shitje me produkte autentike të rajonit juglindor.

read more

Inspektim i punës në Landfilli i Përpunimit të Mbetjeve

Inspektim i punës në Landfilli i Përpunimit të Mbetjeve

Një investim madhor, i cili zgjidh përfundimisht problemin e grumbullimit dhe përpunimit të mbetjeve urbane për Korçën.

 

read more

Prioritetet e Investimeve të Bashkisë Korçë për vitet 2017 - 2018 - 2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT

DHE KONTROLLIT

TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

RELACION

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE

PËR VITET   2017 - 2018 - 2019

 

Bashkia e Korçës mbështetur në:

Ligjin nr. 139 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 54/dh; Ligjin nr. 130/2016,  “Për buxhetin e vitit 2017”; Ligjin nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me Ligjin nr. 57. datë 02.06.2016; Udhëzimin standart Nr. 2 të Ministrisë së Financave, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”;; propozon prioritetet e investime për vitin 2017, të cilat do të financohen nga të ardhurat e Bashkisë, nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve si dhe nga donatorë të ndryshëm, si më poshtë:

read more
back