Lista e projekteve që janë realizuar dhe po realizohen nga Bashkia Korçë në 12 muajt e fundit:

1. Pazari i vjetër i qytetit (Loti II)

2. Rikonstruksioni i qendrës dhe infrastrukturës rrugore dhe monumenteve të kulturës Voskopojë

3. Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

4. Kompleksi Multifunksional Sportiv e Kulturor

5. Qendra e Shërbimeve dhe Kulturës (Bashkia e re, Biblioteka dhe Galeria e Arteve)

6. Rikualifikimi urban i zonës përreth Qytezës së Fëmijëve

7. Rikonstruksioni i Muzeut "Bratko"

8. Rruga Voskopojë - Lekas (Loti I)

9. Rikonstruksion i bulevardit "Fan Noli"

10. Rikonstruksioni i sheshit para Muzeut të Artit Mesjetar.

11. Shtesa e Varrezave Publike

12. Sistemimi i rrugëve dytësore midis parcelave bujqësore.

13. Rikonstruksioni i kanaleve ujitës e kullues

14. Rikonstruksioni i rrugëve në zonat informale

15. Rikonstruksioni i rrugëve rurale

16. Rehabilitimi urban në disa zona të qytetit

17. Skema ujitëse me kanalet e Gjancit. 11 kanale sekondare dhe vepra arti, rehabilitim i   pjesshëm i skemës ujitëse të rezervuarit të Gjançit

18. Përmirësimi i kushteve të komunitetit rom e egjiptian (ndërtim çatie tek ish konvikti i ndërtimit)

19. Rehabilitimi urban në blloku prapa Teatrit.

20. Rikonstruksioni i repartit të ish Fonderisë (ish UMB-ja)

21. Investime në shërbimin e pyjeve dhe kullotave

22. Ndërtim shkolla Marjan

23. Ndërtim shkollë e re në fshatin Kamenicë

24. Rehabilitim i rrjetit të kanaleve ujitës, Bashkia Korçë

25. Rikonstruksion i veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së Korçës

26. Rehabilitim kanali kryesor ujitës , dega e djathtë rez. Gjanç (urë kanalet zona torfike)

27. Pastrim  me eskavator të kanaleve ujitëse dhe kulluese

Njoftim.

                                                                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

    

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Kategoria e pagës IV.a

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionet:

read more

Njoftim.

                                                                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

read more

NJOFTIM

Në bazë të Ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" si dhe të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998 “Për policinë bashkiake e të komunës” si dhe në urdhërin e përbashkët për miratimin e rregullores së brendëshme “TIP” të policisë bashkiake e të komunës, Bashkia Korçë do të fillojë procedurat për plotësimin e 4 vendeve vakante për policë të policisë bashkiake.

Kriteret për pranimin e personave që do të përzgjidhen nga komisioni janë:

read more
back