Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Kategoria e pagës IV.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin :

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin :

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

 NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera, drejtoria e Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera, kategoria III.a/1

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në Inxhinieri Ndërtimi

read more

NJOFTIM

27 Prilli, ora 18:00, tek pallati i sportit "Tamara Nikolla" do të zhvillohet finalja e edicionit të 10-të "Rin Show 2017".

back