Njoftim.

                                                                          REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                                                   BASHKIA KORÇË

           

 

 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së (Drejtoria e shërbimit të MZSH-së),

 Bashkia Korçë

 

KREU I-Pranimi në Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15; Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 5 dt.12.01.2017, “Mbi miratimin e buxhetit të bashkisë, njësive administrative, institucioneve të varësisë dhe funksioneve të reja për vitin 2017”,  të urdhërit të kryetarit të bashkisë, nr.34 dt.26.01.2014, “Për  miratimin e strukturës organizative të  bashkisë Korcë për vitin 2017, Shkresës nr.493, datë 25.01.2017 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve për punonjës të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë”, Bashkia Korçë njofton se në Drejtorinë e MZSH-së ka 1 (një) vend të lirë pune në nivelin bazë të këtij shërbimi në pozicionin e mëposhtëm:

read more

Vox Baroque

Vox Baroque, festivali i cili i kushtohet stilit barok të muzikës vjen ditën e enjte ora 19:00, tek "Dyqani i Rakos", Pazari i Vjetër i Korçës.

Ju mirëpresim!

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

    

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE , PËR NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

 NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera,  kategoria III.a/1

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në Inxhinieri Ndërtimi

 

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II dhe III  të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

read more
back