Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                                 Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Inxhinieri Ndërtimi

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

read more

Champions League

Champions League, shijohet ndryshe tek Pazari i Vjetër i Korçës. Çdo të martë dhe të mërkurë, ora 20:45 jeni të gjithë të ftuar të përjetoni emocionet e sfidave të ligës së kampionëve, në ekranet e mëdha tek sheshi i Pazarit të Vjetër.

 

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

                                                 Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet: 

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

                                                 Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/_____

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: 

read more
back