NJOFTIM

Mbledhja e rradhës së Këshillit Bashkiak shtyhet për ditën e martë, datë 02.05.2017, ora 14:00.

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

   BASHKIA KORÇË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik ose Juridik

Kategoria e pagës IV.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:

read more

Njoftim.

      REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                                                                                                             BASHKIA KORÇË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në  Fakultetin e  Shkencave Sociale

Kategoria e pagës IV.a

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:                                                  

read more

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR PRANIM NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në  Fakultetin e  Veterinarisë

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:

read more
back