NJOFTIM

Ditët e Pavilionit në Korçë - Simpoziumi Ndërkombëtar i Arkitekturës për herë të parë në Shqipëri,10 -22 Korrik 2017.

Modelimi i Idesë nga Skulptorët dhe Arkitektët 

 Simpoziumi Ndërkombëtar i Arkitekturës dhe i Skulpturës, Korçë 10-22 Korrik 2017

 

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Inxhinieri Ndërtimi

 

Në zbatim  të nenit 25 dhe nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

read more

Festa e Birrës 2017

back