NJOFTIM

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

                                                                                                          

 

FTESË PËR NEGOCIATA

 

 

Bashkia Korçë në mbështetje të VKM-së nr. 1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e programeve a reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore” kërkon të realizojë procedurën për publikim njoftimi në median e shkruar të:

read more

Koncert Recital Pianistik

10 vjet "Rin Show"

"Rin Show 2017"- konkursi mes të rinjve të shkollave të mesme të Korçës, evidenton vlerat artistike dhe zbulon talentet e reja. Sot, ora 18:00, tek Medreseja, çelim edicionin e 10-të.

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

                                                 Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik ose Juridik

Kategoria e pagës IV.a

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin :

read more
back