"FESTA E BIRRËS" në Korçë

"FESTA E BIRRËS" në Korçë

Eventi më i madh veror në Shqipëri.

read more

Njoftim.

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                          BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera,  kategoria III.a/1

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në Inxhinieri Ndërtimi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III  të VKM Nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vëndeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë  Bashkisë Korçë, pas përfundimit të verifikimeve paraprake të kushteve dhe kërkesave të veçanta  për ngritjen në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e ulët drejtuese, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

read more

NJOFTIM

Simpoziumi Ndërkombëtar i Skulpturës së Parkut, mbyll edicionin e 8-të të tij në Korçë me një ceremoni për promovimin e veprave të artistëve pjesëmarrës, ditën e shtunë, 22 korrik, ora 19:00, në Parku "Rinia".

Koncert

Arlinda Morava vjen në qytetin e Korçës për të gjithë artdashësit ditën e premte, 21 korrik, ora 20.00, në skenën e Teatrit të Korçës A. Z. Çajupi". Ju mirëpresim të gjithëve! Hyrja e lirë për të gjithë dashamirësit!

back