Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet: 

read more

3 maj, ora 19:00, një koncert i veçantë sjell tingujt e papërsëritshëm të kitarës, luajtur me mjeshtëri nga artisti italian Pierluigi Clemente. Hyrja falas!

"Panairi i Luleve" në Korçë

"Panairi i Luleve" në Korçë

Për herë të parë në Korçë, në dt. 6 dhe 7 Maj, ju ftojmë në "Panairi i Luleve" në Pazarin e Vjetër të Korçës.

NJOFTIM

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

                                                                                                                      Dt. 02/05 /  2017

 

NJOFTIM

 

Për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse

të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Korçë

 

Bazuar në ligjin nr. 8308, dt. 18.03.1998, "Për transportet rrugore", i ndryshuar, neni 15, neni 19; udhëzimin nr. 5627, dt. 18.11.2016, e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, neni 11; urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 191, dt. 13.04.2017, “Për përzgjedhjen e subjektit/subjekteve që do të liçencohen në linjat e rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor të udhëtarëve të Bashkisë Korçë”:

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve si më poshtë:

read more
back