Konkurs për përzgjedhjen e operatorit të transportit të udhëtarëve me autobusë, në linjën e rregullt rrethqytetëse Kamenicë-Korçë-Kamenicë,

Copy of E PANJOHURA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E QYTETIT KORÇË

 

                                                                                                Dt. 02/ 10/ 2015

 

NJOFTIM

 

Bazuar në Ligjin nr. 8308, dt. 18.3.1998, “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, neni 15; Udhëzimin e Ministrit të Transportit, nr. 15, dt. 24.7.2007, “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, neni 17;  V.K.M. nr. 325, dt. 19.3.2008, “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë”, i ndryshuar; Ligjin nr. 8652, dt. 31.7.2000, “Për Organzimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar:

 

read more

Njoftim

 

Lajmërohen të gjithë qytetarët e Korçës se ditën e Premte, datë 13.3.2015, ora 9.30, në ambjentet e Bibliotekës së qytetit Korçë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

1.    Dhënie titulli “Qytetar Nderi”, Z.Efthim Mitko (pas vdekjes).

2.    Mbi miratimin e realizimit të Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë për Vitin 2014.

3.    Mbi miratimin e Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë për vitin 2015.

4.    Relacion për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2015.

5.    Relacion për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Korçë Nr 2, dt 28.01.2015, “Mbi strukturën dhe Pagat e Admistratës së Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në Vartësi të Bashkisë Korçë”.

6.    Relacion për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë.

7.    Për fillimin e procedurave të shitjes në ankand të aktiveve të dala jashtë përdorimit në pronësi të NSHMAÇ.

8.    Për heqjen e tabelave reklamuese të vendosura brenda territorit të Bashkisë Korçë.

9.    Për kalimin në pronësi të Entit Kombëtar të banesave të truallit me sipërfaqe prej 1700 m2 i ndodhur tek reparti 741.

                                                                                                    Bashkia Korçë

Njoftim

Njoftohen të gjithë pensionistët e qytetit të Korçës të cilët përfitojnë kompesimin e energjisë elektrike, të paraqiten çdo ditë tek sporteli i informacionit pranë Bashkisë Korçë për të dorzuar kartën e identitetit në mënyrë që ta tërheqin ditën e nesërme sëbashku me certifikatën që ju nevojitet për tërheqjen e këtij kompesimi. Ky lehtësim do tu ofrohet 5600 pensionistëve të Korçës për një shërbim sa më efiçnt dhe të qetë.

Njoftim

Lajmerohente gjithe qytetaret e  Korces se diten e Premte,  date 27  shkurt, ora 09.30, ne ambjentet e Bibliotekes se qytetit Korce dote zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite

  1. Ndihma Ekonomike Shkurt 2015.
  2. Relacion per shpronesimin e pasurive te paluajtshme (truall) per realizimin e projekteve "Rikonstruksion i Pazarit" dhe rivitalizimi i zones rreth Xhamise "Iljaz Bej Mirahori".
  3. Relacion per pranimin ne Qendendren Rezidenciale.
  4. Per disa ndryshime ne Vendimin e Keshillit te Bashkise, Nr 10, dt.05.02.2014 "Mbi zonat, tarifat, formen, kushtet financiare te bashkepunimit dhe kriteret per perzgjedhjen e subjektit qe do te kryeje administrimin e parkimit me pagese ne rruge.

​ 

 

                                                                                    Bashkia Korce     

back