TINGUJ DASHURIE, mes Korçës dhe Shkodrës

TINGUJ DASHURIE, mes Korçës dhe Shkodrës

Të premte, ora 20:30 ju presim tek Pazari i Vjetër, në një mbrëmje plot emocion, me serenata korçare dhe jare shkodrane. Për herë të parë në Korçë, vijnë këngëtarët e muzikës së bukur qytetare shkodrane. Frederik Ndoci, Eduard Jubani dhe Xhuli Pjetri nën drejtimin artistik të Zef Cobës. Shijoni serenatat më të bukura nga të rinjtë korçarë, në Pazarin më të bukur në Shqipëri!

Njoftim

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E FINANCËS

Korçë, më 24.08.2017

 

NJOFTIM

 

Njoftohen komisionerët e ZAZ, QV, dhe GNV të KZAZ-së me nr.72 (zgjedhjet parlamentare të vitit 2017) se duke filluar nga data 24.08.2017 e në vazhdim, janë të lutur të paraqiten me kartën e identitetit pranë Filialit të Postës (Dega Korçë) për tërheqjen e masës së shpërblimit.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

 

Njoftim.

                                                                                 R EP U B L I K A   E S H Q I P Ë R I S Ë

  BASHKIA KORÇË

  DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

                    

                                 Nr. ______Prot.                                                                                          Korçë, më___/___/2017

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË OSE

PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË TJERA

 NË BASHKINË E KORÇËS

 

 

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,  në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë  njofton se për pozicionin :

read more
back