Njoftim.

                                                                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

    

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Kategoria e pagës IV.a

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionet:

read more

Njoftim.

                                                                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

read more

NJOFTIM

Në bazë të Ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" si dhe të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998 “Për policinë bashkiake e të komunës” si dhe në urdhërin e përbashkët për miratimin e rregullores së brendëshme “TIP” të policisë bashkiake e të komunës, Bashkia Korçë do të fillojë procedurat për plotësimin e 4 vendeve vakante për policë të policisë bashkiake.

Kriteret për pranimin e personave që do të përzgjidhen nga komisioni janë:

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                                                                BASHKIA KORCE  

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

DREJTOR I PËRGJITHSHËM I DREJTORISË JURIDIKE DHE I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NË BASHKINË E KORÇËS

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.144 datë 06.01.2015“Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil” Njëisa e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele ose të ngritjes në detyrë për pozicionin:

read more
back