Njoftim

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                      

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

                    

 

read more

"8 Femra"

"8 Femra"

Komedia brilante "8 Femra", vjen në teatrin e Korçës në 26 dhe 27 dhjetor ora 19:00. Një komedi që do ju mbajë peshë me aktoret më të mira të Shqipërisë

Njoftim.

                                                                                 R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                                                  BASHKIA KORÇË

                                                                              DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE

                                                                       DHE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Drejtor në Drejtorinë e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit në Bashkinë e Korçës,

Kategoria e pagës II-b

Lloji i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të  kreut II dhe  III, të VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vëndeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për  pozicionin :

read more

Koncert

Koncert

Vikena Kamenica në një mbrëmje magjike Krishtlindjesh ! Të diel 24 dhjetor, ora 19:00 në teatrin e Korçës. Ju presim!

back