SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                                          BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

        

                                                                                              Nr.____.prot                        Korçë më ____/____/2017

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

read more

Komedia "Shirli Valentina" në teatrin e Korçës

“Fillova të qeshja, pooo,fillova të qeshja me të madhe,moj nuk pushoja nga të qeshurit, qeshja si e marrë, sepse në atë moment e kuptova që do ikja me pushime në Greqi!”...
Në interpretimin brilant të Olta Dakut, publiku korçar do të ketë kënaqësinë të shijojë së shpejti mrekullinë e rradhës të regjisores Driada Dervishi.

Njoftimi i Konkursit për Linjat Rrethqytetëse

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

                                                                                                                                 Dt. 08.11.2017

 

NJOFTIM

 

Për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse

të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Korçë

 

Bazuar në ligjin nr. 8308, dt. 18.03.1998, "Për transportet rrugore", i ndryshuar, neni 15, neni 19; udhëzimin nr. 5627, dt. 18.11.2016, e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar, neni 11; urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 755, dt. 08.11.2017, “Për përzgjedhjen e subjektit/subjekteve që do të liçencohen në linjat e rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor të udhëtarëve të Bashkisë Korçë”:

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve si më poshtë:

read more

SHPALLJE

   REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KORÇË

 

 

 

 

Drejtoria Juridike

 

 

Nr______prot                                                                                           Date 06.11.2017

                                                        SHPALLJE

 

 

Për dhënien me qira

1.      të pasurisë tokë arë me sipërfaqe 64 900 m2 me numër pasurie 438 të ndodhur në fashatin Dishnicë

2.      të pasurisë tokë arë me sipërfaqe 50 100 m2 me numër pasurie 446/2 të ndodhur në fshatin Dishnicë

 

 

read more
back