Karnavalet e Korçës 2017

Në datën 10 Qershor, Korça ju fton në Festivalin Ndërkombëtar të Karnavaleve. 

Panairi i Punës 2017

Bashkia Korçë në kuadrin e programit ”Qyteti mbështet të Rinjtë” organizon Panairin e Punës 2017. Panari i Punës do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 31 Maj 2017, ora 10:00 në ambientet e Qendrës Rinore në Korçë. Pjesëmarrës në panair janë 35 subjekte, të cilat do të ofrojnë mundësi punësimi për të rinjtë që kanë përfunduar arsimin e lartë dhe të mesëm, në biznese lokale.

Njoftim.

                                                                                          REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor” në Fakultetin e Agronomisë  . Kategoria e pagës IV.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të procedurës për lëvizje paralelele , njofton se kandidati fitues për pozicionin si më poshtë:

read more

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Niveli minimal i diplomës Master Shkencor në Shkencat Juridike. Kategoria e pagës II.a

                                                                                                  

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

read more
back