Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

Date: 02.10.2014

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONKURRIMIT PUBLIK

PËR RESTAURIM

 

1.  Institucioni  Bashkia Korçë njofton subjektet e interesuara të licencuara për restaurim të marrin pjesë me ofertat e tyre publike në konkursin publik  të shpallur nga ky institucion.

 

2.Objekti që do të restaurohet është “Restaurimi I pazarit të vjetër të Korçës,Loti1,Loti2” dhe ndodhet në : Pazari I vjetër i qytetit te Korçës.

 

 3.  Fondi limit i vënë në dispozicion nga buxheti I shtetit është : 216.767.033 lek,(pa tvsh).

 

4. Data e përfundimit të restaurimit eshte 18 muaj , nga data e lidhjes së kontratës.

 

5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është  data_22.10.2014, ora 12:00, ne zyrën e protokollit të institucionit.   Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

 

6.  Kandidatët e interesuar mund të inspektojnë dokumentet e restaurimit, nga ora 11:00 deri 12:00, pranë Bashkise Korce, Kati I dyte,Zyra Nr 12,Sektori I  Prokurimeve Publike .

7.  Dokumentet standarde të restaurimit mund të tërhiqen pranë institucionit në bazë të kërkesës me shkrim dhe kundrejt një çmimi prej 3000 lekë, nga ora 10:00  deri 12:00.

 

8. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuara si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentat standarde të restaurimit, të miratuara për këtë qëllim.

 

9. Ofertat do të shqyrtohen nga komisioni i vlerësimit  në datë 22.10.2014 , ora 12:00 ne Bashkine Korce,Kati i dyte,Salla e mbledhjeve.

 

10.  Përfaqësues të autorizuar me shkrim të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

 

KRYETARI

 SOTIRAQ FILO

.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KORCE

 

                                                                                                                                                  Korce me 31/10/2014

FTESE PER NEGOCIATA

Lajmerim

 

1.Gazeta Shqiptare                                                                

2. Gazeta Panorama                

3.Gazeta Shqip                             

4.Gazeta Shekulli

5.Gazeta Shqiptarja.com

 

 

 

Bashkia Korce ne mbeshtetje te Vendimit nr.1195, date 05.08.2008 “Per blerjen , zhvillimin , prodhimin e programeve a reklamave per transmetim nga operatoret radiotelevizive ose botim ne median e shkruar , dhe per kontratat, per kohe transmetimi nga organet e administrates shteterore”kerkon te realizoje proceduren per publikimin e 1 reklame:

1.      Per Projektin: “Forcimi I Komuniteteve nepermjet  Inkubatorit te Bizneseve”(vetem ne media te shkruar)me fond limit  prej  24.000 (njezet e kater  mije)lek  pa t.v.sh.

Shpeshtesia e shfaqjes se reklames:. -Transmetimi i reklames te jete ne media te shkruar , te behet 2 here gjithsej, ne date 7.11.2014 dhe 8.11.2014.

Afati i fundit per paraqitjen e konfirmimeve nga organet e masmedias/ agjencite e specializuara eshte deri me dt. 05.11.2014, ne oren 11.00, prane Bashkise Korce ose ne adresen e internetit            bashkiakorce@gmail.com.

Konfirmimet per vazhdimesine e negociatave: Konfirmimet duhet te vijne te gjitha ne nje dite te vetme, te mbyllura ne zarf, te shenuara me adrese dhe emertimin e subjektit, ne rast te kundert ata do te refuzohen dhe do te kthehen te pahapura.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit tone :

Emri                            Bashkia KORCE

Adresa                         Rr.28 nentori, KORCE

Tel/Fax                        0822433-53

Adresa e Internetit      bashkiakorce@gmail.com

në emër të                   

Komisionit per Ndjekjen e Procedurave per Realizimin dhe Transmetimin e Reklames.                  

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave janë:

 

Shqip       X                     Anglisht  

Tjetër ________________________

OBJEKTI I REKLAMES:

1.      Te kryhet botimi ne median e shkruar I informacionit per Projektin: “Forcimi I Komuniteteve nepermjet  Inkubatorit te Bizneseve”(vetem ne media te shkruar)me fond limit  prej  24.000 lek  pa t.v.sh. (njezet e kater  mije)

                                                      Permbajtja e reklames :

 

 


                                                               REPUBLIC OF ALBANIA    

                        MUNICIPALITY OF KORÇA

                                  Bashkia Korçë

 

 

                                 Invitation for Bids

                                                                       (Ftesë për ofertë)

 

 

 

Project ”Building Stronger Communities Through Business Incubation” Ref. Nr. IADSA/2014/2

 

Projekti “Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve”,

Ref. Nr. IADSA/2014/2

 

 

Korca Municipality, in the frame work of the project "Strengthening Communities through Business Incubator" invites all the interested parties to submit their offers for the construction, installation and implementation of the external area of the  building "IshUzinaMekanike". This  program  is funded by the Italian-Albanian  Debt for Development Swap Program (IADSA) and Korca Municipality.

 

Bashkia Korçë, në kuadër të projektit “Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve” fton operatoret e interesuar te paraqesin ofertat e tyre per rikonstruksionin, realizimin e instalimeve dhe sistemimin e ambjentit të jashtëm të ndërtesës “IshUzinaMekanike” të financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA) dhe Bashkia Korçë.

 

 

Executing entity, address, telephone number /Njësia ekzekutuese,adresa ,nr tel

Bashkia Korçë, adresa: Rr.28 Nentori, Korçë Albania , tel +35582243353

 

 

Available fund is 55.067.579 ALL, including VAT.

Fondi i vënë  në dispozicion është  55.067.579 lek,me tvsh.

 

 

Interested companies may withdraw the tender specifications/documents, at the Municipality of Korca, Second Floor, Office No. 12, and Public Procurement Office.

Kandidatët e interesuar mund të tërheqin dokumentet e tenderit, pranë Bashkisë Korçë, Kati I dytë,Zyra Nr 12,Sektori I  Prokurimeve Publike .

 

 

The deadline for submitting offers is on 08.12.2014, 12:00 KORCA, archive protocol office. The offers submitted after the deadline will not be accepted.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është  data_08.12.2014, ora 12:00, ne Bashkinë  Korçë ,zyra e protokoll-arkivit.   Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

 

The offers  will be opened by the Bid Evaluation Commission  on 08.12.2014, 12:00 KORCA, Second Floor, Meeting Hall.

Ofertat do të hapen nga komisioni i vlerësimit te ofertave  në datë 08.12.2014 , ora 12:00 ne Bashkine Korce,Kati i dyte,Salla e mbledhjeve.

The Authorized representatives of the bidders are invited to attend the opening of offers.

Përfaqësues të autorizuar me shkrim të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

 

 

                                                                             THE MAYOR

                                                                                 Kryetari

                                                                            SOTIRAQ FILO

.

Përzgjedhja e ofertave do te behet sipas pikës nr. 7 te VKM nr. 1195 date 5.8.2008

Dokumenta per tu paraqitur nga ofertuesi :

Oferta e plotesuar , Ekstrakt I rregjistrit tregtar, cv e operatorit pjesmarres.

Oferta ekonomike do te jete e paraqitur ne Lek pa TVSH dhe TVSH do te jete ze i vecante ne oferte si dhe ne kontrate.

Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në proçesin e hapjes së ofertave perfaqesuesit apo

personat me autorizim.

Ofertat duhet të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe do të dorëzohen nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Bashkise Korce ne zyren e protokoll arkivit në datën dhe orën e përcaktuar ose ne adresen elektronike te Bashkise Korce.

Komisioni nuk do të pranojë asnjë ofertë e cila do të dorëzohet tej afatit të përcaktuar dhe jo në përputhje me kërkesat e mësipërme.

Jemi ne pritje te konfirmimit tuaj .

Afati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data dt. 05.11.2014, ne oren 11.00.

Ngelemi ne pritje te pjesemarjes tuaj.

 

 

 

Kryetari

SOTIRAQ FILO

 

Njoftim

Lajmerohen të gjithë qytetarët e  Korcës se ditën e Mërkurë,  datë 22.10.2014, ora 09.30, në ambjentet e Bibliotekës së qytetit Korçë do të zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me këtë rend dite:

 

  1. Relacion për ndryshimin e përdorimit të planit të çelur të pagesës së interesit të kredisë.
  2. Relacion për ndryshimin e përdorimit të fondit të projektit "Koncert për Tenor, Mexosporano dhe Piano" për projektin "Trio Koncertale Vokalo-Instrumentale".
  3. Relacion për ndryshimin e emërimit të disa pjesëve të territorit publik.
  4. Relacion për disa shtesa në prioritetet e investimeve për vitin 2014.
                        Bashkia Korçë

.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KORCE

 

 

                                                                                                                                   Korce me 03/10/2014

 

 

FTESE PER NEGOCIATA

 

Për: Mediat e shkruara dhe elektronike

1.Gazeta Shqiptare                              1.Vizion Plus                                     1.R.T.V.Magic (Spiro Lefter Zguri)

2.Gazeta Panaorama                            2.Ora News                                        2.R.T.V. Korca

3.Gazeta Shqip                                      3.News 24                                         3.Lobi Tv

            

 

Bashkia Korce ne mbeshtetje te Vendimit nr.1195, date 05.08.2008 “Per blerjen , zhvillimin , prodhimin e programeve a reklamave per transmetim nga operatoret radiotelevizive ose botim ne median e shkruar , dhe per kontratat, per kohe transmetimi nga organet e administrates shteterore”kerkon te realizoje proceduren per publikimin e 2 reklamave te ndare ne dy lote:

 -Loti I : Per  njoftimin per shpalljen e procedures se konkurimit publik“Restaurimi i pazarit te vjeter te Korces, Loti 1, Loti 2”, me fond prej  24.000 lek  pa t.v.sh. (njezet e kater mije)lek. Ne media te shkruar.

Ne media elektronike  me fond prej  42.000 lek  pa t.v.sh. (dyzet e dy mije)lek.

-Loti 2:  Per miratimin e Huase per Financimin e projekteve te infrastruktures” me fond prej 12.000 lek  pa t.v.sh (dymbedhjete mije)lek.

 

Shpeshtesia e shfaqjes se reklames:. Per Lotin I transmetimi i reklames ne media te shkruar  dhe elektronike te behet 2 here ne jave gjithsej.

Per lotin II transmetimi i reklames te behet 1 here ne media te shkruar

Afati i fundit per paraqitjen e konfirmimeve nga organet e masmedias/ agjencite e specializuara eshte deri me dt. 06.10.2014, ne oren 11.00, prane Bashkise Korce ose ne adresen e internetit            bashkiakorce@gmail.com.

Konfirmimet per vazhdimesine e negociatave: Konfirmimet duhet te vijne te gjitha ne nje dite te vetme, te mbyllura ne zarf, te shenuara me adrese dhe emertimin e subjektit, ne rast te kundert ata do te refuzohen dhe do te kthehen te pahapura.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit tone :

Emri                            Bashkia KORCE

Adresa                         Rr.28 nentori, KORCE

Tel/Fax                        0822433-53

Adresa e Internetit      bashkiakorce@gmail.com

në emër të                   

Komisionit per Ndjekjen e Procedurave per Realizimin dhe Transmetimin e Reklames.                  

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave janë:

 

Shqip       X                     Anglisht  

Tjetër ________________________

 

OBJEKTI I REKLAMES:

1.      Njoftimi per shpalljen e procedures se konkurimit publik “Restaurimi i “Pazarit te Vjeter” te Korces, Loti 1, Loti 2”,

2.      Njoftimi per “Financimin e projekteve te infrastruktures”.

 

                                     Permbajtja e reklames :

 

·         Per lotin I, ne media te shkruar dhe elektronike permbajtja e reklames do te jete  :

Bashkia Korce njofton se do te restauroje pazarin e vjeter te qytetit te Korces me proceduren e konkurrimit publik: ”Restaurimi i pazarit te vjeter te Korces, Loti 1, Loti 2”, fondi limit i vene ne dispozicion eshte 216,767,033 lek pa t.v.sh. si me poshte:

 

1.Institucioni  Bashkia Korçë njofton subjektet e interesuara të licencuara për restaurim të marrin pjesë me ofertat e tyre publike në konkursin publik  të shpallur nga ky institucion.

 

2.Objekti që do të restaurohet është “Restaurimi i pazarit të vjetër të Korçës, Loti1, Loti2” dhe ndodhet në : “Pazari i Vjetër” i qytetit te Korçës.

 

 3.  Fondi limit i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit është : 216.767.033 lek,(pa tvsh).

 

4. Data e përfundimit të restaurimit eshte 18 muaj , nga data e lidhjes së kontratës.

 

5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është  data_22.10.2014, ora 12:00, ne zyrën e protokollit të institucionit. Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

 

6.  Kandidatët e interesuar mund të inspektojnë dokumentet e restaurimit, nga ora 11:00 deri 12:00, pranë Bashkise Korce, Kati i dyte, Zyra Nr 12, Sektori i Prokurimeve Publike .

 

7.  Dokumentet standarde të restaurimit mund të tërhiqen pranë institucionit në bazë të kërkesës me shkrim dhe kundrejt një çmimi prej 3000 lekë, nga ora 10:00  deri 12:00.

 

8. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuara si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentat standarde të restaurimit, të miratuara për këtë qëllim.

 

9. Ofertat do të shqyrtohen nga komisioni i vlerësimit  në datë 22.10.2014 , ora 12:00 ne Bashkine Korce,Kati i dyte,Salla e mbledhjeve.

 

10.  Përfaqësues të autorizuar me shkrim të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

 

 

 

·         Per lotin 2 ne media te shkruar  permbajtja e reklames do te jete  :

Bashkia Korce njofton se Keshilli i Bashkise Korce do te miratoje relacionin “Per miratimin e huase bankare per financimin e projekteve te  infrastruktures”. Te miratohet marrja e huase bankare ne vleren 200 milion lek. Qellimi i kesaj kredie eshte financimi i disa projekteve te rendesishme infrastrukturore ene qytetin e Korces te detajuara si me poshte:

PER MIRATIMIN E HUASE BANKARE PER FINANCIMIN E PROJEKTEVE  INFRASTRUKTURE

Bazuar në ligjin numër 8652 datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore” dhe Ligjin nr. 9869, datë 4.2.2008, “Për huamarrjen e Qeverisjes vendore” neni 7, pika 1 dhe 2 të tij dhe Udhëzimit nr. 35 datë 5.11.2008 të Ministrisë së Financave “Për zbatimin e ligjit nr. 9869 datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e Qeverisjes vendore”, me propozim të Kryetarit të Bashkisë si dhe pas diskutimeve të këshilltarëve, Këshilli Bashkiak Korçë,

 

VENDOSI

  1. Të miratojë marrjen e huasë bankare në vlerën 200 milion lekë.
  2.  Qëllimi I kësaj kredie është financimi I disa projekteve të rëndësishme infrastrukturore në qytetin e Korçës të detajuara si më poshtë:

Nr.

Emertimi I objektit

1

Rikonstruksion I rrugëve “Demir Progri”, “Mujo Ulqinaku”, “Thanas Rëmaçka”

2

Shpronësim për varrezat publike

3

Rikonstruksion I fasadave të Pazarit Korçë

4

Mbikqyrje dhe kolaudime e objekteve të ndryshme

5

Rikonstruksion I shkallëve dhe Varrezave të Dëshmorëve me vlerë 23.292.115 lekë

6

Ndërtim Biblioteke dhe galeri e Arteve

7

Punime për përshtatjen për Qendër Kulturore të godinës së Prefekturës dhe Këshillit të Qarkut

8

Punime për përshtatjen për Bashki të Qendrës Kulturore “Vangjush Mio”, dhe Bibliotekës “Thimi Mitko”

9

Hartim projekti për Bibliotekë dhe Galeri e Arteve

10

Hartim projekti për përshtatjen për Qendër Kulturore të godinës së Prefekturës dhe Këshillit të Qarkut

11

Hartim projekti për përshtatjen për Bashki të Qendrës Kulturore “Vangjush Mio”, dhe Bibliotekës “Thimi Mitko”

12

Rikonstruksion I rrugëve në lagjen 6

13

Rikonstruksion dhe zgjerim I rrugës “Don Gjon Buzuku”

14

Rikonstruksion dhe zgjerimi I rrugëve “Pavllo Sholla” (e Mborjes) dhe “Liceistët” (rruga e Ravonikut”

15

Rikonstruksion I rrugës “Mitingu I Shkronjave” (rruga e perimores)

16

Rikonstruksion I rrugës “Sotir Kozmo”

17

Shpronësime për Rikonstruksion rrugësh e sheshesh

18

Rikonstruksion I kendit sportiv te shkolles "Raqi Qirinxhi"

19

Ndertim 'Sheshi I Teatrit"

20

Rimodelim I parkut "Rinia"

21

Rikonstruksion I Bulevardit "Fan S. Noli"

22

Rikonstruksion I Bulevardit "Gjergj Kastrioti"

23

Ndricim I Bulevardit "Gjergj Kastrioti"

24

Rikonstruksion I rruges "Kico Greco"

25

Sistemim rruge e lulishte ne blloqet e banimeve

26

Rikonstruksion I fasadave te pallateve pergjate BLV "Republika", "Shen Gjergji", sheshi "Cajupi"

27

Rikonstruksion dhe termoizolim I fasadave te pallateve ne blloqet e sistemuara

28

Ndricim I unazes perendimore

29

Ndertim terminali

30

Rikonstruksion I kapanonit te UMB dhe pershtatje per treg ushqimor dhe industrial

31

Rikonstruksion I Aneksit te Stadiumit

32

Rikonstruksion I fushes se futbollit tek Univesriteti F.S. Noli

 

3. Norma vjetore e Interesit në lek 12 muaj tribor + 1.2%.

4. Forma e huasë është kredi afatgjatë, Banka Raiffeisen

5. Komision administrimi 0.20% mbi limitin e shumës së financuar

6. Maturimi 10 vjet

7. Garancitë dhe kolaterali peng mbi të ardhurat e pakushtëzuara (mekanizmi I interceptimit).

8. Penalitet 3% mbi normën e interest

9. Pagesa me këste 3-mujore.

10. Ripagimi I principalit të disbursuara sipas çdo kësti, do të ketë një periudhë falje prej 12 muajsh.

11. Janë respektuar të gjitha kriteret kufizuese të borxhit sipas kreut IV të ligjit nr. 9869 datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e Qeverisjes Vendore”, të cilat janë:

·         Kufizimi I stokut – huamarrja e marrë të jetë maksimumi 207 milionë lekë. Shuma totale e cila merret borxh është 200 milion lekë (brenda këtij kufiri).

·         Shërbimi I borxhit për vitin 2014 të jetë maksimumi 13 milion lekë.

·         Shërbimi I borxhit për vitin 2014 parashikohet rreth 10 milion  lekë (brenda këtij kufiri).

12. Koha e dobishme e përdorimit të projekteve infrastrukturore që financohen nga kjo hua është 20 vjet.

 

Termat e References:

Qellimi i ketyre publikimeve do te jete njohja me zhvillimet e procedures se konkurimit publik te Bashkise Korce nga operatoret per pjesmarrje si dhe per te realizuar konkurrence, tranparencen ne procedurat e konkurimit publik dhe ne huamarrje.

Përzgjedhja e ofertave sipas pikës nr. 7 te VKM nr. 1195 date 5.8.2008

Oferta ekonomike do te jete e paraqitur ne Lek pa TVSH dhe TVSH do te jete ze i vecante ne oferte si dhe ne kontrate.

Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në proçesin e hapjes së ofertave perfaqesuesit apo

personat me autorizim.

Ofertat duhet të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe do të dorëzohen nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Bashkise Korce ne zyren e protokoll arkivit në datën dhe orën e përcaktuar ose ne adresen elektronike te Bashkise Korce.

Komisioni nuk do të pranojë asnjë ofertë e cila do të dorëzohet tej afatit të përcaktuar dhe jo në përputhje me kërkesat e mësipërme.

 

Jemi ne pritje te konfirmimit tuaj .

Afati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data dt. 06 .10.2014, ne oren 11.00.

Ngelemi ne pritje te pjesemarjes tuaj.

 

 

 

Kryetari

SOTIRAQ FILO

 

back