Njoftim

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në shkenca juridike

read more

Jeni të mirëpritur në koncertin me vepra pianistike, kushtuar Z. Ilia Mosko, dirigjentit të parë të korit "Lira" - ditën e mërkurë, 11 maj, ora 18:30, në sallën e koncerteve në Qendrën Kulturore "Vangjush Mio".

KONCERT "ATTADEMO & GRAMAGLIA"

Ju mirëpresim në KONCERT "ATTADEMO & GRAMAGLIA" - E enjte, 12 maj, ora 18:00, tek salla e koncerteve në Qendrën Kulturore "Vangjush Mio". Do të surprizoheni me bashkimin e tingujve të violës dhe kitarës në një formacion që nxjerr në pah veçantitë ritmike dhe aspektin e muzikës së dhomës. Bashkimi dhe ekuilibri mes dy instrumentave lejon eksplorimin e një repertori të gjerë, që fillon nga Bach deri te bashkëkohorët. 
Mos e humbisni !

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

   BASHKIA KORCE  

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

DREJTOR NË DREJTORINË E PROKURIMEVE NË BASHKINË E KORÇËS

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.144 datë 06.01.2015“Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil” Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele,të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

 

Shkarko Dokument KETU

back