Njoftim.

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor”  . Kategoria e pagës IV.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

read more

Njoftim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

                                                                       

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Niveli minimal i diplomës Master Shkencor në Shkencat Juridike. Kategoria e pagës II.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

read more

Aktivitetet e Bashkisë Korçë për muajt Qershor- Korrik 2017

1 Qershori  në Park                          1 Qershor          ora  11:30

1 Qershori në Drenovë                     1 Qershor          ora 18:00

Inspektim  rruga e Çifligut               3 Qershor

Dita e Mjedisit                                  5 Qershor

Koncert pianistic Desar Sulejmani     9 Qershor

Karnavalet e Korçës                        10 Qershor       ora 18:00

Ballo me maska                               10 Qershor

Korça Riciklon - takim me banorët lgj. 11, 12   5 Qershor

Prezantimi i projektit “Rruga e Luleve”     5 Qershor

Inagurimi i teatrit “A. Z. Çajupi”    18 Qershor    ora 20:00

Simpoziumi Ndërkombëtar i  Skulpturës “Skulptura në park”    25 Qershor- 6 Korrik

Koncert recital për violinë e piano     25 Qershor

Koncert “Vox Baroque”               Korrik

Koncert “Shpirti mbi tastierë”     Korrik

Korça në festë vere     Korrik

Festa e Lakrorit             29 Korrik

Festivali i Kabasë          29-31 Korrik

Inspektime të ndryshme të punimeve në qytet dhe fshat           Qershor- Korrik

Lista e projekteve që janë realizuar dhe po realizohen nga Bashkia Korçë në 12 muajt e fundit:

1. Pazari i vjetër i qytetit (Loti II)

2. Rikonstruksioni i qendrës dhe infrastrukturës rrugore dhe monumenteve të kulturës Voskopojë

3. Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

4. Kompleksi Multifunksional Sportiv e Kulturor

5. Qendra e Shërbimeve dhe Kulturës (Bashkia e re, Biblioteka dhe Galeria e Arteve)

6. Rikualifikimi urban i zonës përreth Qytezës së Fëmijëve

7. Rikonstruksioni i Muzeut "Bratko"

8. Rruga Voskopojë - Lekas (Loti I)

9. Rikonstruksion i bulevardit "Fan Noli"

10. Rikonstruksioni i sheshit para Muzeut të Artit Mesjetar.

11. Shtesa e Varrezave Publike

12. Sistemimi i rrugëve dytësore midis parcelave bujqësore.

13. Rikonstruksioni i kanaleve ujitës e kullues

14. Rikonstruksioni i rrugëve në zonat informale

15. Rikonstruksioni i rrugëve rurale

16. Rehabilitimi urban në disa zona të qytetit

17. Skema ujitëse me kanalet e Gjancit. 11 kanale sekondare dhe vepra arti, rehabilitim i   pjesshëm i skemës ujitëse të rezervuarit të Gjançit

18. Përmirësimi i kushteve të komunitetit rom e egjiptian (ndërtim çatie tek ish konvikti i ndërtimit)

19. Rehabilitimi urban në blloku prapa Teatrit.

20. Rikonstruksioni i repartit të ish Fonderisë (ish UMB-ja)

21. Investime në shërbimin e pyjeve dhe kullotave

22. Ndërtim shkolla Marjan

23. Ndërtim shkollë e re në fshatin Kamenicë

24. Rehabilitim i rrjetit të kanaleve ujitës, Bashkia Korçë

25. Rikonstruksion i veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së Korçës

26. Rehabilitim kanali kryesor ujitës , dega e djathtë rez. Gjanç (urë kanalet zona torfike)

27. Pastrim  me eskavator të kanaleve ujitëse dhe kulluese

back