NJOFTIM

Mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak shtyhet për ditën e Hënë, datë 10.04.2017, ora 14:30.

NJOFTIM

"Shakespeare in Love" - mbrëmje poetike në Korçë:)
Ju ftojmë në një mbrëmje speciale, tek "Dyqani i Rakos", në dt 6-7 prill, ora 19.00!
Artistët e mrekullueshëm Admir Doçi (kitarë), Yllka Mujo (aktore), Besa Llugiqi (soprano), Elbunit Krasniqi (këngëtar), ju presin me"Shakespeare in Love", tek Pazari i Vjetër 

Njoftim per vende te lira pune.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE , PËR NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

 NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera,  kategoria III.a/1

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në Inxhinieri Ndërtimi

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

● 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të tjera,  kategoria IIIa/1;

read more

Njoftim.

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

 

                                                 Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2017

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet: 

read more
back