Ftese per negociata

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Korçë, më datë___/___/ 2017

 

FTESË PËR NEGOCIATA

 

Për mediat televizive:

1.RTV Korça; 2. TVLobi;

 

Bashkia Korçë në mbështetje të VKM-së nr. 1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e programeve a reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore” kërkon të realizojë procedurën për publikim njoftimi në median televizive të:

 

read more

KOKOFEST 2017

Master Profesional në RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE

Master Profesional në RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE

Hapet në Korçë, për të dytin vit rradhazi, programi i studimit Master Profesional në RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE. 
Ky program studimi është me kohë të plotë, me kohëzgjatje të rregullt 1 vit. Programi zhvillohet në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës, Institutin Arkeologjik, me universitetet e huaja partnere të FAU dhe me Bashkinë Korçë. Gjithsej për vitin akademik 2017-2018 do të pranohen 50 studentë.
8 kuota janë të rezervuara për studentët e Republikës së Kosovës dhe studentët me kombësi shqiptare nga Mali i Zi, Maqedonia, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci.
Aplikimet mund të kryhen pranë sekretarisë mësimore në FAU, në datat 11 Shtator – 20 Tetor. Dokumentacioni i nevojshëm për tu regjistruar është:

read more

Njoftim.

                                                                                   R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

 BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHGME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

                                                                                      SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË VLERËSIMIT DHE RREGJISTRIMIT,

        PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË VLERËSIMIT DHE RREGJISTRIMIT,

            DREJTORIA E TË ARDHURAVE,  BASHKIA  KORÇË

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Përgjithshme Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  për pozicionin:

Përgjegjegjës i Sektorit të Vlerësimit dhe Rregjistrimit

Kategoria e pagës III.a/1

Lloji i diplomës: “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë 

read more
back