Njoftim.

                                                                               R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                                               BASHKIA KORÇË

                                                                              DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE

                                                                       DHE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave te Infrastrukturës e të tjera

Kategoria e pagës III.a/1

Lloji i diplomës: “Master Shkencor” në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të  kreut II dhe  III, të VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vëndeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për  pozicionin :

read more

“Unë e dua poezinë"

Vogëlushët e qytetit në një mbrëmje poetike të veçantë! 2-3 dhjetor, ora 17:00 në “Teatri i Kukullave”, një prej ambjenteve të dedikuara për ta, mbrëmja “Unë e dua poezinë".

 

Njoftim për "Buxhetimin me pjesëmarrje" në Njësia Administrative Voskop!

Bashkia Korçë në kuadër të programit "Bashkia për qytetarët", ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2018.
"Buxhetimi me pjesëmarrje" ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në zonën ku banojnë.
Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Njësisë Administrative Voskop, do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin për vitin 2018.
Ju mirëpresim: Ditën e Martë, Datë: 5 Dhjetor, Ora: 13:00, Vendi i takimit: Bar “Aleksandër” në fshatin Voskop.
Për një vend më të mirë për veten dhe fëmijët tuaj!
Fjalën e ke ti!

Njoftim për "Buxhetimin me pjesëmarrje" në Njësia Administrative Mollaj!

Bashkia Korçë në kuadër të programit "Bashkia për qytetarët", ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2018.
"Buxhetimi me pjesëmarrje" ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në zonën ku banojnë.
Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Njësisë Administrative Mollaj, do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin për vitin 2018.
Ju mirëpresim: Ditën e Martë, Datë: 5 Dhjetor, Ora: 14:00, Vendi i takimit: Taverna “Oalba” në fshatin Dvoran.
Për një vend më të mirë për veten dhe fëmijët tuaj!
Fjalën e ke ti!

back