NJOFTIM

                                                                       R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                         BASHKIA KORÇË

                                                               DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

                                                                      MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit të pagesave në kesh, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

SHKARKO DOKUMENT

 

LAJMËRIM

   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Premte , datë  09 Shkurt 2018ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:      

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KONKURSIT

 PËR VEND TË LIRË PUNË

DREJTOR NË NDËRMARRJEN MBËSHTETËSE TË ARSIMIT DHE ÇERDHES NË BASHKINË E KORÇËS

 

Bazuar  në ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, datë 17.12.2015, ligjin 7961 datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit nr.7582 datë 13.07.1992 Për ndërmarrjet shtetërore”,  në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Korçë nr. 135 datë 21.12.2017 “ Mbi miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2018 të Bashkisë Korçë , në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.131 datë 21.12.2017 ”Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në Institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2018” dhe Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 5 datë 05.01.2018 “Për miratimin e strukturës të Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në varësi  të Bashkisë Korçë për vitin 2018” , Bashkia Korçë shpall pozicionin e punës si më poshtë :

1.      Drejtor në Ndërmarrjen Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes

 

 

-          Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

Drejtori është titullari i ndërmarrjes.

Ai përfaqëson dhe realizon drejtimin me inisiativë të Njësisë, siguron unitetin e drejtimit administrative të të gjithë veprimtarisë së Ndërmarrjes Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes.

Monitoron aktivitetin e gjithë sektorëve të Ndërmarrjes dhe ndërhyn për të harmonizuar veprimtarinë e tyre.

Organizon punën , ndjek dhe monitoron realizimin e saj.

read more

Njoftim

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                  BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më _________/2018

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të pagesave në kesh, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

-          (një) Përgjegjës i Sektorit të pagesave në kesh, kategoria III.a/1

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

 

Vëmendje! Duke filluat nga data 09.02.2018, do të njoftohen në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

 

 

                                                                                  K RYETAR

                        Sotiraq FILO

back