Vizito FALAS të gjitha muzeumet e qytetit!

Njoftimi i II i Konkursit për Linjat Rrethqytetëse

BASHKIA KORÇË

                                                                                                              

NJOFTIM

Për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse

të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Korçë

 

Bazuar në ligjin nr. 8308, dt. 18.03.1998, "Për transportet rrugore", i ndryshuar, neni 15, neni 19; udhëzimin nr. 5627, dt. 18.11.2016, e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar, neni 11; urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 516, dt. 21.8.2017, “Për përzgjedhjen e subjektit/subjekteve që do të liçencohen në linjat e rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor të udhëtarëve të Bashkisë Korçë”:

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve si më poshtë:

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                 Korçë më 25 .09.2017

 

LAJMËRIM   

Ditën e Premte , datë  29 Shtator 2017ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite: 

read more

Njoftim.

                                                   R EP U B L I K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                       BASHKIA KORÇË

                                              DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

                                                   MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

                    

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Vlerësimit dhe Regjistrimit, Drejtoria e të Ardhurave,

 Kategoria III.a/1

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të  kreut II dhe  III, të VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vëndeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin :

read more
back