Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                 Korçë më 25 .09.2017

 

LAJMËRIM   

Ditën e Premte , datë  29 Shtator 2017ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite: 

read more

Njoftim.

                                                   R EP U B L I K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                       BASHKIA KORÇË

                                              DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

                                                   MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

                    

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Vlerësimit dhe Regjistrimit, Drejtoria e të Ardhurave,

 Kategoria III.a/1

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit Ekonomik

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të  kreut II dhe  III, të VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vëndeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin :

read more

Apliko tani!

KOKOFEST 2017

18 shtator, ora 19 : 30 nata e dytë e KoKo Fest. Trupa e teatrit të Vlorës. Regjia Spiro Duni.

back