Komedia "Shirli Valentina"

Një komedi nga ato që mbahen mend gjatë, vetëm tre netë në teatrin e Korçës, në datat 17-18-19 nëntor.

Olta Daku sjell Shirli Valentinën me regji të Driada Dervishit.

Mos e humb!

Njoftim.

                                                                                    R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

 BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE  

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS, DREJTORIA E MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS E TË TJERA, 

BASHKIA  KORÇË

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave Drejtoria e Përgjithshme Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 

Përgjegjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave te Infrastrukturës e të tjera

Kategoria e pagës III.a/1

Lloji i diplomës: “Master Shkencor” në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. 

 

read more

Njoftim për takim të hapur

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

                                                                                          BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

        

                                                                                              Nr.____.prot                        Korçë më ____/____/2017

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

read more
back