LAJMËRIM

                                                                         

                R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

              KESHILLI  BASHKISE

            KORÇË

 

                                                                                                                                 Korçë më  05 .02 .2018

 

LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Premte , datë  09 Shkurt 2018, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:                       

                                                                                                                                                                           

 

1.      Dorëheqja e këshilltarit z.Thanas Tona  .

                             ( Komisioni i mandateve  z.Shkëlqim Kajmaku,z.Dorian Azisllari , z.Flamur Sala ).

2.      Dhënia e mandatit znj. Brikena Bami  sipas listës shumëmërore .

                              ( Komisioni i mandateve  z.Shkëlqim Kajmaku,z.Dorian Azisllari , z.Flamur Sala ).

3.      Përcaktimin e masës së ndihmës financiare për z.Fredi Daut Gura i cili është dëmtuar nga rënia e zjarrit në banesën e tij .

       ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

    z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani).

4.      Për fillimin e proçedurave të nxjerrjes në ankand , të materialeve të vlerësuara për riciklim sipas tabelave nr.2 dhe 4  bashkangjitur .

                              ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim Kutrolli).

                              5.    Për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit , të nënshkruar ndërmjet Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara  dhe Bashkisë Korçë .

                               ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim Kutrolli).

                               6.      Për fillimin e proçeduarave të konkursit për dhënien me qira të objektit ish Reparti Fonderisë me sipërfaqe ndërtimore 3192 m 2 , në pronësi të Bashkisë Korçë .

                               ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim Kutrolli).

                            7. Për miratimin e marrëveshjes të bashkëpunimit , të nënshkruar ndërmjet Fondacionit “ Save the Children “ , Organizatës Joqeveritare Lokale “ Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar (MEDPAK )” dhe Bashkisë Korçë .

                                ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim Kutrolli).

8.   Për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë për vitin 2018 .

                             ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim Kutrolli).

9.  Për dhënien me huapërdorje  , palestrën e Shkollës  “Pandeli Cale” , me adresë Lagjia 17, Rruga” Pandeli Vangjeli “ , me sipërfaqe 512,4 m2, Federatës Shqiptare të Badmintonit .

                                    ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim Kutrolli). 

10.  Për miratimin e  “ Planit Vendor  të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve  “ të Bashkisë Korçë.

               ( Komisioni i Rregullimit dhe Menaxhimit të Territorit dhe Urbanistikës  z.Raqi Themeli ,znj.Ana Verushi ,z.Viktor Qylafi

                 z.Flamur Sala  ,z.Zalo  Bregu  ).

11.  Për miratimin e linjave të shërbimit të transportit urban .

                ( Komisioni i Rregullimit dhe Menaxhimit të Territorit dhe Urbanistikës  z.Raqi Themeli ,znj.Ana Verushi ,z.Viktor Qylafi

                 z.Flamur Sala  ,z.Zalo  Bregu  ).

12.  Mbi përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen nëpërmjet konkurrimit të subjektit që do të kryejë transportin qytetës ( urban ), në qytetin e Korçës , me subvencion.

                               ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim

                 Kutrolli dhe  Komisioni i Rregullimit dhe Menaxhimit të Territorit dhe Urbanistikës  z.Raqi Themeli ,znj.Ana Verushi ,z.Viktor

                  Qylafi , z.Flamur Sala  ,z.Zalo  Bregu ).

13. Për disa ndryshime në vendimin Nr 124 datë 30.11.2017 “ Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore ,administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës si dhe penalitetet për shkeljet apo kundravajtjtet administrative për vitin 2018 “ .

       ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

    z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani).

14.  Për vlerësimet dhe parashikimet  Afatmesme të të Ardhurave.

       ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

   z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani).

15.  Miratim fondi për organizimin e koncertit  “Shën Valentini “  në Korçë .

       ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

    z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani).

16.  Për miratimin e anëtarëve të Bordit Artistik pranë Qendrës së Artit dhe Kulturës .

( Komisioni i Artit , Kulturës,Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço ,znj.Viola Palla,znj.Blerta Cico, znj.Ledina Alolli ,z.Erion

    Haruni ).

17.  Miratimin e bursave të studimit për studentët e vitit të parë për vitin shkollor 2017-2018 .

       ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Përparim

     Kutrolli).

18.  Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2017 të Bashkisë , Institucioneve të Varësisë dhe funksioneve të reja në Buxhetin e vitit 2018 .

       ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona   znj.Marilena Dervishi ,

   z.Ilir Dinellari ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani).     

 

19.  Informacion mbi detajimin e shpenzimeve korrente dhe shpenzimeve për investime të vitit 2018 .

 

 

 

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Mërkurë datë 07.02.2018, ora 1400, pranë zyrave të  Bashkisë .

 

 

 

 

                                                     Kryetari i Këshillit Bashkiak

                                                                Ilir BAJLOS

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                

 

                                                                                

back