Njoftim

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                            BASHKIA KORÇË

Nr.Prot.______                                                                                       Korçë,datë ,__/__/2018

 

 

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KONKURSIT

 PËR VEND TË LIRË PUNË

 

 

 

 

 

 

 

DREJTOR NË NDËRMARRJEN MBËSHTETËSE TË ARSIMIT DHE ÇERDHES NË BASHKINË E KORÇËS

 

Bazuar  në ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, datë 17.12.2015, ligjin 7961 datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit nr.7582 datë 13.07.1992 Për ndërmarrjet shtetërore”,  në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Korçë nr. 135 datë 21.12.2017 “ Mbi miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2018 të Bashkisë Korçë , në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.131 datë 21.12.2017 ”Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në Institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2018” dhe Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 5 datë 05.01.2018 “Për miratimin e strukturës të Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në varësi  të Bashkisë Korçë për vitin 2018” , Bashkia Korçë shpall pozicionin e punës si më poshtë :

1.      Drejtor në Ndërmarrjen Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes

 

 

-          Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

Drejtori është titullari i ndërmarrjes.

Ai përfaqëson dhe realizon drejtimin me inisiativë të Njësisë, siguron unitetin e drejtimit administrative të të gjithë veprimtarisë së Ndërmarrjes Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes.

Monitoron aktivitetin e gjithë sektorëve të Ndërmarrjes dhe ndërhyn për të harmonizuar veprimtarinë e tyre.

Organizon punën , ndjek dhe monitoron realizimin e saj.

 

-          Kushtet e pranimit dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët;

-          Të jetë shtetas shqiptar;

-          Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

-          Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

-          Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

-          Të mos jetë i dënuar me vendim të formëssë prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

-          të mos ketë ndaj tij masa disiplinore që nuk janë shuar;

-          Kandidati aplikues duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si më poshtë:

-          Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor”,

-          Të ketë eksperiencë pune mbi 5-vjet

 

-          Dokumentacioni që duhet të dorëzojë:

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

-          Kërkesë për aplikim

-          Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta

-          Fotokopje e kartës së identitetit

-          Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

-          Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

-          Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

-          Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.

-          Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar brenda datës 09.02.2018.

 

Lista e kandidatëve të cilët do të plotësojnë kriteret për të vazhduar konkurimin do të publikohet  në faqen zyrtare të institucionit si dhe në stendat e informimit qytetar si dhe do të njoftohen me e-mail dhe për datën , vendin dhe orën e testimit.

 Gjithashtu,  kandidatët që nuk kualifikohen do të njoftohen me e-mail për arsyet e mos kualifikimit.

-          Fushat  e njohurive, aftësitë dhe cilësitë  mbi të cilat do të zhvillohet

 testimi dhe intervista

 

Kandidatët do të testohen me shkrim për njohuritë mbi :

 

-          Njohuritë mbi legjislacionin për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;

-          Ligji 139/2015 “Për  vetëqeverisjen  vendore”

-          Ligji 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”

-          Njohuri mbi ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, I ndryshuar

-          Njohuri  mbi ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar

-          Ligji “Kodi i Procedurave Administrative”

-          Ligjit nr.7582 datë 13.07.1992 Për ndërmarrjet shtetërore”,

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

 Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë

e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të

lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

 

 Data e daljes  së  rezultateve të konkurrimit  dhe mënyra e komunikimit:

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të njoftojë ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).njësia e burimeve njerëzore në Bashkinë e Korçës do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në stendat e informimit të publikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                KRYETARI

          Sotiraq FILO

back