Njoftim

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                         Nr.____.prot                                                                                                                               Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

                    

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

-          (një) Përgjegjës i Sektorit të Vlerësimit dhe Rregjistrimit në Drejtorinë e të  Ardhurave,  Bashkia  Korçë kategoria III.a/1

 

 

Ø  NUK ka asnjë kandidat të kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit !

 

 

 

 

 

K RYETAR

Sotiraq FILO

 

 

 

                  

                                      

R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHMË JURIDIKE

DHE E BURIMEVE NJERËZORE

                                                                    Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Drejtor i Drejtorisë të Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

Kategoria II.b

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

Drejtor i Drejtorisë të Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

Kategoria II.b

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

-Brundilda Prifti

 

A-    Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11-Janar 2018, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B-    Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 15-Janar 2018, ora 11:00 në ambientet

e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

K R Y E T A R I

SOTIRAQ FILO

 

                        

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

                                         Nr.____.prot                                                                                                                               Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

                    

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

-          (një) Përgjegjës i Sektorit të Vlerësimit dhe Rregjistrimit në Drejtorinë e të  Ardhurave,  Bashkia  Korçë kategoria III.a/1

 

 

Ø  NUK ka asnjë kandidat të kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit !

 

 

 

 

 

K RYETAR

Sotiraq FILO

 

 

 

                  

                                      

R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHMË JURIDIKE

DHE E BURIMEVE NJERËZORE

                                                                    Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJE NË DETYRË  NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Drejtor i Drejtorisë të Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

Kategoria II.b

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

Drejtor i Drejtorisë të Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

Kategoria II.b

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

-Brundilda Prifti

 

A-    Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11-Janar 2018, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B-    Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 15-Janar 2018, ora 11:00 në ambientet

e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

K R Y E T A R I

SOTIRAQ FILO

 

                        

back