SHPALLJE

 

   REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KORÇË

 

 

 

 

Drejtoria Juridike

 

 

Nr______prot                                                                                           Date 06.11.2017

                                                        SHPALLJE

 

 

Për dhënien me qira

1.      të pasurisë tokë arë me sipërfaqe 64 900 m2 me numër pasurie 438 të ndodhur në fashatin Dishnicë

2.      të pasurisë tokë arë me sipërfaqe 50 100 m2 me numër pasurie 446/2 të ndodhur në fshatin Dishnicë

 

Çdo subjekt, person fizik dhe/ose juridik, vendas apo i huaj i cili kërkon të marë me qira tokat arë të sipërpërmendura duhet të paraqesë një kërkesë më shkrim drejtuar kryetarit të bashkisë ku të përfshihen:

 

1.      të dhënat e kërkuesit

2.      afati i qirasë;

3.      veprimtaria bujqësore që do të zhvillohet mbi tokën e marrë me qira, duke përcaktuar kulturat bujqësore ose speciet e bimëve me të cilat lidhet kjo veprimtari;

4.      aspektet kryesore të teknologjisë që do të aplikohet në kultivimin e bimëve, si dhe përpunimin e produkteve;

5.      investimet kryesore mbi infrastrukturën (kullim, ujitje, sistemimin etj.), të shprehura në tregues, fizikë dhe monetarë, si dhe investimet e lidhura me mbjelljen e kultivimin e bimëve dhe me përpunimin e produkteve etj.;

6.       burimet e financimit që garantojnë investimin, të shprehura në vlerë monetare;

7.      ndikimin e investimit në rritjen e numrit të të punësuarve në komunën ose bashkinë përkatëse;

8.      propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me qira (lekë/ha në vit).

9.      Plan i hollësishëm i biznesi

 

Dokumentacioni i mësipërm duhet të dorëzohet pranë Zyrës së Protokollit të Bashkisë Korçë brenda 10 ditëve nga e nesëmja e shpalljes.

 

Data e zhvillimit të konkursit 20.11.2017 ora 11.00

Vendi i zhvillimit të konkursit: Bashkia Korçë, salla e mbledhjeve, kati i dytë.

 

Kriteret e vlerësimit dhe sistemi i pikëzimit:

 

1.      Teknologjinë që do të aplikohet në kultivimin e bimëve, si dhe në përpunimin e produkteve     25 pikë

2.      Investimet kryesore mbi infrastrukturën (kullim, ujitje, sistemimin etj.), të shprehura në tregues, fizikë dhe monetarë, si dhe investimet e lidhura me mbjelljen e kultivimin e bimëve dhe me përpunimin e produkteve etj. 25 pikë

3.      Ndikimin e investimit në rritjen e numrit të të punësuarve në bashkinë e Korçës            25        pikë

4.       Propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me qira (lekë/ha në vit). 25 pikë ( çmimi minimal i ofruar nuk mund të jetë më pak se 6000 lekë/ha në vit)

 

 

U shpall në datë 06.11.2017

 

Drejtoria e Përgjithshme Juridike

dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

 

Anxhela Dishnica

 

 

 

 

    

KRYETARI

Sotiraq FILO

back