Ftese per negociata

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Korçë, më datë___/___/ 2017

 

FTESË PËR NEGOCIATA

 

Për mediat televizive:

1.RTV Korça; 2. TVLobi;

 

Bashkia Korçë në mbështetje të VKM-së nr. 1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e programeve a reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore” kërkon të realizojë procedurën për publikim njoftimi në median televizive të:

Njoftim për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse

të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Korçë

-Me fond limit 10 000 (dhjetë mijë) lekë pa T.V.SH

 

Publikimi i njoftimit do të bëhet 10 (dhjetë) ditë gjithsej, në datë 27.09.2017-06.10.2017

Afati i fundit për paraqitjen e konfirmimeve nga mediat televizive është deri në datë 19.09.2017 ora 11.00.

 

Konfirmimet për vazhdimësinë e negociatave duhet të vijnë në një ditë të vetme, të mbyllura në zarf, të shënuara me adresë dhe emërtimin e subjektit, në rast të kundërt ato do të refuzohen dhe do të kthehen të pahapura.

 

Mjetet e kontaktit pranë institucionit tonë:

Emri: Bashkia Korçë.

Adresa: Rruga “28 Nëntori”, Korçë.

Tel/Fax:0822433-53 Email: bashkiakorce@gmail.com

Në emër të Komisionit për Ndjekjen e Procedurave për Realizimin dhe Transmetimin e Njoftimit.

Bashkëngjitur gjenden njoftimet për publikim.

 

K R Y E T A R I

SOTIRAQ FILO

back