Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 19.05.2017

 

LAJMËRIM   

Ditën e Enjte , datë  25 Maj 2017, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:                       

                                                                                                 

 

1.      Relacion mbi dhënien e  Ndihmës Ekonomike për periudhën 1- 30 Maj 2017  .                                                                                                                                                            

                          ( Komisioni i Ndihmës Ekonomike, Strehimit, dhe Politikave Sociale  znj.Irena Nikaj ,z. Pajtim Myrtollari ,z.Dritan Bilbili ,z.Devis  

     Osmani ,z. Erjon Haruni) .

 

2.      Dhënie mandati të përfaqësuesit të Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut .                                                                                                                                                  

                           (  Komisioni i mandateve , z. Dorian Azisllari , z.Shkëlqim Kajmaku ,z. Flamur Sala )

  . 

3.      Për miratimin e tjetërsimit dhe nxjerrjen nga lista e inventarit të pronave të Bashkisë Korçë , një

pjesë të  pasurisë nr .900 , me sip.345.000 m2 pyll, vol 28, f.38, zk 2631,dhe konkretisht sipërfaqja

1539 m2  .

         ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo )

 

4.      Për miratimin  e marrëveshjes midis Bashkisë Korçë dhe Agjensisë të Zhvillimit Rajonal

Korçë  për mbulimin e kostove të supervizionit & kolaudimit për projektin Rigjallërimi i

 vlerave  historike , kulturore e turistike të Zonës së Zhvillimit Rajonal 3 Korçë . 

 Rikonstruksioni i rrugës Shën – Prodhom dhe autorizimin e Kryetarit të Bashkisë Korçë të

 nënshkruajë  marrëveshjen .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari ,znj.     Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani  dhe  Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi  ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo ).

 

5.      Për  shkëmbimin e një pjese të pasurisë nr. 4/ 112 , në pronësi të Bashkisë me pasurinë nr.4/29 në

pronësi të  z. Daniel Ektori  .

(  Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi, z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo )

  

 

6.      Për disa ndryshime në Statutin e shoqërisë  < Korça 2008 > sha.a  .

       ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo )

                       

 

 

 

7.      Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.3 datë 12.01.2017 “ Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e  të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në instutucionin e Bashkisë  dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2017 “  .

           ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo  

            dhe   Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona,znj.FloaldaStrati,z.IlirDinellari,znj.

               Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani  ).

 

8.      Për  një ndryshim në Vendimin nr.5 datë 12.01.2017 “ Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë ,

Njësive Administrative , Institucioneve të Varësisë dhe funksioneve të reja për vitin 2017”  .

             ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

             ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani  dhe Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi

             ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo )

  

9.      Për disa ndryshime në Vendimin nr.4 datë 12.01.2017 për “ Nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre në qytetin e Korçës  si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet Administrative për vitin 2017 “  .

                   ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                      ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani  dhe Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa

                                        Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo )

 

10.  Për detajimin e transfertës specifike për funksionet e transferuara   .

            ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                      ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

11.  Për rialokimin e Fondeve për Klubin e Futbollit .

             ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                      ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani )

 

12.  Për miratimin e Fondit për turneun Ndërkombëtar të Badmintonit .

    ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani )

 

 

13.  Për miratim Fondi për përballimin e rritjes së pagave për kategoritë fikse .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani )

 

14.  Për një shtesë në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.108 datë 21.10.2016 “ Për dhënien e pëlqimit për privatizimin e objektit “ Ish Ndërmarja e Gjelbërimit Korçë “

           ( Komisioni për çështjet Ligjore dhe Pronat znj.Evis Miço ,znj.Arsidesa Hysi ,z.Shkëlqim  Kajmaku , z.Andrea Mano ,z.Fredi Xhemo )

                      

15.  Për miratimin e Fondit për turneun Kombëtar Mishel  Cico “ Miqtë e Ciklizmit “ .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani dhe Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço ,

 

                                       Znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli , z.Erion Haruni 

16.  Miratim Fondi për Festivalin Mbarëkombëtar Folklorik “Argjiro Fest – On Junior “.

     ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani dhe Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, 

                                     znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli , z.Erion Haruni ).

17.  Miratim fondi për aktivitetin Popullor Folklorik “ Qani Ju O Male “ .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani dhe Komisioni i Artit ,Kulturës , Arsimit dhe Sportit znj.Irena Kallço, 

                                     znj.Viola Palla , znj.Blerta Cico , znj.Ledina Alolli , z.Erion Haruni ).

 

18.  Për miratimin e Pasqyrave Financiare dhe për treguesit Financiarë të vitit 2016 të Sh.A Tregu i Shitjes me Shumice Fruta – Perime .

     ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

19.  Për miratimin e Raport Auditimit të paraqitur nga ekpertët kontabël të autorizuar të Sh.A Tregu i Shitjes me Shumicë Fruta Perime Korçë për vitin 2016.

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

20.  Për miratimin e Plan Biznesit për vitin 2017 të ShA Tregu i Shitjes me Shumicë Fruta – Perime .

      ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                     ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani ).

 

21.  Për emërimin e ekspertëve kontabël të autorizuar të Sh.A Tregu i Shitjes  me Shunicë Fruta – Perime Korçë për vitin 2017 .

            ( Komisioni për Ekonominë, Financat, Buxhetin dhe investimet znj.Anika Prifti ,z. Thanas Tona  ,znj.Floalda Strati ,z.Ilir Dinellari

                                      ,znj. Mirela Qeleshi ,znj. Sorina Koti ,z.Devis Osmani )

 

 

 

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Mërkurë datë 24.05.2017, ora 1400, pranë zyrave të  Bashkisë.

 

 

                                                     Kryetari i Këshillit Bashkiak

                                                                Ilir BAJLOS

 

back