Njoftim.

                                                                                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në  Fakultetin e  Shkencave Sociale

Kategoria e pagës IV.a

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionet:

 

·         1 (një) specialist i ndihmës ekonomike, në Njësinë Administrative Voskopojë, Bashkia Korçë kategoria IV.a

 

 

Kandidati  fitues është:

 

-          Zhuljan  Xhafa

 

 

 

 

 

 

KRYETARI

Sotiraq FILO

 

 

back