Njoftim.

                                                                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në  Fakultetin e  Veterinarisë

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

·         2 (dy) specialistë për shërbimet veterinare për Njësinë Administrative Korçë, Drejtoria e Kontroll Territorit, kategoria e pagës III.b

 

 

Nuk ka kandidatë  fitues.

 

 

 

 

 

KRYETARI

Sotiraq FILO

back