NJOFTIM

Në bazë të Ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" si dhe të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998 “Për policinë bashkiake e të komunës” si dhe në urdhërin e përbashkët për miratimin e rregullores së brendëshme “TIP” të policisë bashkiake e të komunës, Bashkia Korçë do të fillojë procedurat për plotësimin e 4 vendeve vakante për policë të policisë bashkiake.

Kriteret për pranimin e personave që do të përzgjidhen nga komisioni janë:
-të jetë shtetas shqiptar
-të jetë i moshës 19- 27 vjeç
-të ketë mbaruar arsimin e mesëm
Të gjithë të interesuarit të dorëzojnë jetëshkrimin (CV) dhe fotokopje të kartës së identitetit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë.

Afati për dorëzimin e dokumentacionit është data 22- maj 2017.

 

back