Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar në unanimitet të plotë Planin e Përgjithshëm Vendor (PPV) 2016-2031 për Bashkinë Korçë. 10-02-2017

Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar në unanimitet të plotë Planin e Përgjithshëm Vendor (PPV) 2016-2031 për Bashkinë Korçë.

Në 15 vitet në vijim, ky plan do të ofrojë një vizion të zhvillimit te territorit në përputhje me Planin e Përgjithshëm Kombëtar, duke garantuar një zhvillim të qëndrueshëm bazuar në shfrytëzimin e hapësirës, burimeve që ajo ofron dhe traditës së zonës.

Falenderojmë të gjithë specialistët e fushës që kontribuan për hartimin e këtij plani, IDRA dhe studion prestigjioze Bolles+Wilson. Arkitektët, ndërtuesit, investitorët dhe qytetarët korçarë, që morën pjesë në 4 dëgjesat publike të prezantimit dhe konsultimit të këtij plani, ndërkohë që të gjitha materialet e planit janë publikuar online në faqen e AKPT.

Plani i ri i përgjithshëm vendor, i takon Bashkisë së madhe të Korcës, ndërkohë që qyteti i Korçës ka patur një PPV të miratuar në vitin 2014, e cila nuk ka ndryshime thelbësore me PPV e miratuar tani dhe siç e shohin të gjithë qytetarët, në këto vite (2014 - deri tani ) zhvillimi urban ka respektuar traditën.

PPV forcon rregullat dhe kriteret e ndertimit.

Për qytetin e Korçës PPV imponon rregulla të reja më strikte:

- Kufizon lartësinë e objekteve në qendrën e vogël të qytetit deri në 5 kate.

- Ndalon ndërtesat kolektive në pjesën e ansamblit urban.

- Ruan hapësirat e gjelbra dhe kurorën e qytetit.

Në pjesën rurale PPV:

- Cakton vijat urbane të çdo fshati duke mbrojtur fondin e tokës bujqësore nga ndërtimet pa kriter.

- Përcakton zonat e zhvillimit ekonomik si hapësira për ndërtime me funksion ekonomik.

- Në fshatrat me potencial turistik, përcakton edhe zona me potencial për ndërtime të karakterit turistik.

Korça është qyteti më i mbrojtur dhe ruajtur në Shqipëri dhe padyshim kjo është rezultat i faktit që në 10 vitet e fundit (2007 - në vazhdim) nuk ka patur asnjë leje ndërtimi abuzive në qytet, sidomos në pjesën e qendrës.

PPV garanton vazhdimësinë e ecjes në këtë rrugë duke e bërë Korçën të jetë edhe për 15 vitet në vijim qyteti i kulturës, historisë, dizajnit urban dhe natyrës.

back