INVESTIME TË RËNDËSISHME NË FSHATRAT E KORÇËS

INVESTIME TË RËNDËSISHME NË FSHATRAT E KORÇËS

·         Rikonstruksion i rrugës Voskopojë – Lekas

·         Sistemim Qendra e fshatit Vithkuq

·         Mbulimi i kanalit të ujrave të zeza Boboshticë.

·         Ndërtimi i kanaleve të ujrave të bardha në Drenovë

·         Vendosje zgarë metalike Voskop.

·         Rehabilitim i kanalit kryesor ujitës, dega e djathtë e rezervuarit të Gjançit .

·         Rikonstruksion i ndriçimit të brendshëm dhe kanalizimeve të ujrave të zeza Pulahë

·         Mur mbrojtës te përroi i Mullirit Damjanec

·         Mur mbrojtës tek Ura Varrshehit – Goskovë

·         Vendosje tombino Polenë.

·         Vendosje tombino Damjanec.

·         Rrethimi i varrezave të fshatit  Bulgarec

·         Riparim ura e fshatit Panarit

·         Punime rrethimi i fushës së mbetjeve urbane,  Voskopojë

·         Sistemim rruge,  Lagje Dukas – Vithkuq.

back